Operasyon Tazminatı, Terör Tazminatı, Ek ödeme

Türk Polisi görevi gereği ülkenin çeşitli illerinde görev yapmaktadır. Bu illerin kendine has çeşitli zorlukları ve sorunları bulunmaktadır. Polisler bu yoğun görevi yaparken maddi anlamda bir nebze de olsa rahatlasın diye bazı illerde maaşına ek olarak Operasyon Tazminatı, Terör Tazminatı olarak isimlendirilen miktarı ilden ile değişen, minimum 300 TL olan bir ödeme alır.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28/B maddesi hükümlerine istinaden kamu görevlilerinden bazılarına ek tazminat ödenmektedir.Kamu görevlilerinden bazılarına ödenen ve 375 sayılı KHK’nın 28/B maddesinde düzenlendiği için “28/B Tazminatı” olarak da bilinen ek tazminatın miktarı, her yıl bütçe kanunu ile belirleniyor.

En son 2018 yılında onaylanan ve ülke genelinde 38 civarında ilde görev yapan emniyet personeli ve askeri personellere bu ödemeler yapılıyor.

Operasyon tazminatları ayrıca operasyon tazminatlarına ilişkin yenileme işlemi en son onaylandığında 1 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayacak şekilde yapılmıştı. Yeni düzenlemenin 2021 ve 2024 yılları arası için yapılacağı değerlendiriliyor ve bu düzenleme ile ilgili Maliye Bakanlığından onay çıktığında polisler geriye dönük şekilde tazminat ödemelerini alabileceklerdir.

İçişleri Bakanlığı nezdinde yapılan değerlendirme sonucunda bu illerin tamamı için birbirinden farklı olacak şekilde teröre yatkınlık derecelendirmesi yapılmıştır. Buna göre belirlenen maaşlara ek ödenekler sorunsuz bir şekilde hesaplara yatırılır. Terör bölgesinden normal bölgeye geçiş yaptığınızda ise maaşınıza ek olarak bu ücreti almazsınız. Her zam döneminde bu tazminat bir miktar zamlanır.

2020 itibari ile terör tazminatı alan iller hangileridir

 1. Ağrı
 2. Batman
 3. Bingöl
 4. Bitlis
 5. Diyarbakır
 6. Hakkari
 7. Hatay
 8. Mardin
 9. Muş
 10. Siirt
 11. Şırnak
 12. Tunceli
 13. Van
 14. Ardahan
 15. Elazığ
 16. Erzincan
 17. Erzurum
 18. Giresun
 19. Iğdır
 20. Kars
 21. Tokat
 22. Adana
 23. Amasya
 24. Çorum
 25. Gümüşhane
 26. İstanbul
 27. Kilis
 28. Kahramanmaraş
 29. Malatya
 30. Mersin
 31. Ordu
 32. Osmaniye
 33. Sivas
 34. Şanlıurfa
 35. Ankara
 36. Adıyaman
 37. Gaziantep
 38. İzmir

375 sayılı khk 28 b maddesi

Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Hiz-
metleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelden, özel harekat kursuna katılarak özel harekat
sertifikası almış ve özel harekat birimlerinde fiilen görev yapanlar ile terörle yaygın ve yoğun bir
şekilde mücadeleye yönelik olarak ilgisine göre İçişleri Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlı-
ğınca belirlenen birliklerde fiilen görev yapan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve
sözleşmeli erbaş ve erlere, (10.750) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile
çarpımı sonucu bulunacak aylık miktarı geçmemek üzere, fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süre
ile orantılı olarak bu fıkra uyarınca ödenen tazminata ilave ek tazminat ödenebilir.

Yerleşim birimi, fiilen yapılan görevin riski, zorluğu ve önemi gibi kriterler birlikte veya ayrı ayrı dikkate
alınmak suretiyle günlük veya aylık olarak hesaplanmak üzere, ödenecek ilave ek tazminatın
miktarı, ödenme usul ve esasları ile hangi hallerde kesileceği Cumhurbaşkanı kararı ile tespit
edilir.(1) (3)
Bu tazminat kapsam dahilinde fiilen görev yapılan sürelere göre hesaplanır ve ay sonunda
ödenir.


B) Mahalli idareler ile bunlara bağlı kuruluşlarda çalışanlar hariç,657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandar-
ma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914
sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet
Genel Müdürlüğünde görevli sözleşmeli personel Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında görev-
li kadro karşılığı sözleşmeli personel ve geçici köy korucularından; Olağanüstü Hal Bölgesi ve
mücavir iller ile Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görevli olanlara her yıl bütçe
kanunlarında gösterilen miktarı geçmemek üzere aylık ek tazminat ödenebilir.(1)


Ek tazminatın hangi görevlerde bulunanlara ne miktarda ödeneceği, hangi hallerde kesile-
ceği, ödemeye ilişkin diğer usul ve esaslar, görev mahallinin özelliği, görevin önem ve güçlüğü,
personelin teminindeki zorluklar, personelin zorunlu hizmete tabi olup olmaması ve Devletin mali
imkanları dikkate alınarak, Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilir.(1)


Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil personele ödenecek ek tazminat miktarları ise
emsali personel de gözönünde bulundurulmak suretiyle doğrudan Cumhurbaşkanınca belirlenir.(2)
Bu şekilde tespit edilen ek tazminat, personel yönünden kazanılmış hak teşkil etmez.
Kamu İktisadi teşebbüsleri, kapsam dahilindeki personeline ödeme yapıp yapmamaya ve-
ya mali imkanları ölçüsünde emsali personele ödenen miktardan daha düşük miktarda ödeme
yapmaya yetkilidir.


Bu maddedeki tazminatlar Damga Vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi değildir

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın