Meslek içi Komiserlik Eğitimi, Paem Yönetmeliği

PAEM Emniyet Mensubu Öğrenci Alımı Bilindiği üzere polis memurları içerinde şartlara haiz personeller arasından 2014 yılına kadar Komiser Yardımcılığı Sınavı adı altında yapılan sınavla komiser yardımcısı adayı alınmaktaydı. Ancak bu alım 2015 yılında polis memurları arasından paeme alım yapılarak değiştirildi. Emniyet mensupları da artık dışarıdan alım gibi polis amirleri eğitim merkezinde alacakları eğitimle komiser yardımcısı olabilmektedir. Peki bu eğitim süreci nedir?

Eğitim ve Öğretim Esasları

Eğitim esasları

MADDE 26 – (1) PAEM’de yaptırılacak her seviyedeki eğitim-öğretim aşağıda belirtilen esaslara uyularak yürütülür:

a) Her türlü eğitim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

b) Eğitim-öğretim faaliyetleri; sınıflarda, laboratuvarlarda, uygun görülen diğer alanlarda uygulamalı eğitim çalışmaları, inceleme gezileri, araştırma ve seminer yaptırmak suretiyle uygulanır.

c) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde fayda umulan konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

Eğitim-öğretim şekli, süresi ve okutulacak dersler

MADDE 27 – (1) PAEM’de uygulanacak akademik takvim Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(2) PAEM’de hangi derslerin okutulacağı, sayısı, süresi ve eğitim-öğretimle ilgili diğer hususlar her eğitim dönemi öncesinde Müdürlükçe teklif edilir, Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunun kararı ile belirlenerek Başkanın onayı ile yürürlüğe girer. Derslerin belirlenmesinde mesleki ihtiyaç ve gelişmeler dikkate alınır.

(3) PAEM’de okutulacak uygulamalı dersler blok olarak da işlenebilir.

(4) Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, inceleme gezileri, sportif ve kültürel çalışmalar, konferans, seminer ve diğer eğitici çalışmalar yapılabilir.

(5) Ders saatlerinden ayrı olarak, hafta sonu tatilleri dahil olmak üzere, uygulamalı eğitim yapılabilir.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları

MADDE 28 – (1) Eğitim-öğretime sömestr izninden başka resmi tatillerde de ara verilir. PAEM’de eğitim öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Müdürün teklifi ve Başkanın onayı ile eğitim öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme, bir haftada üç günü geçerse, ara verilen süre dönem sonuna eklenir. Bu durumda PAEM çalışma takvimi yeniden düzenlenir.

Sınav esasları

MADDE 33 – (1) PAEM’de, bir eğitim-öğretim dönemi içerisinde, her dersten, iki ara ve bir final sınavı yapılır. Her bir ara sınav notunun % 30’u ve final sınavı notunun % 40’ının toplamı ile başarı notu elde edilir. Final sınavı notu ve başarı notunun en az 60 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayanlar bütünleme sınavına tabi tutulur. Öğrenci bütünleme sınavından finalde almak zorunda olduğu notu almak zorundadır. Bütünleme sınavlarında en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere ek sınav hakkı verilir. Ek sınavdan başarılı olabilmek için her bir dersten en az 60 almak zorunludur. Ara sınav ve final sınavında alınan notlar dikkate alınmaksızın ek sınavda alınan not başarı notu sayılır. Bu şartları sağlayamayan öğrenciler başarısız sayılır ve PAEM’den ilişiği kesilir.

(2) Sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı akademik takvimde belirtilir. Sınavlar hafta tatili günlerinde de yapılabilir, ancak 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinde sınav yapılmaz.  Bir günde en çok üç dersin sınavı planlanır. Sınav programları ve yeri Müdürlükçe tespit edilir. Sınav tarihleri ve yerleri Müdürlükçe duyurulur. Bu duyurular öğrenci ve öğretim elemanları için tebliğ niteliği taşır. Sınavlarda, Akademide görevli tüm öğretim elemanları ve emniyet hizmetleri sınıfı rütbeli personeli arasından yeteri kadar gözlemci Başkanlık onayı ile görevlendirilir.

b) Sınavlar, yazılı, test, uygulamalı, sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılabilir. Sınavın ne şekilde yapılacağı dersi veren öğretim elemanınca dönemin ilk iki haftası içerisinde idareye bildirilir ve sınav türü idare tarafından ilan edilir. Sınav tarihleri ve sınav yerleri sınavdan en az bir hafta önce öğrencilere duyurulur.

c) Öğretim elemanının sağlık, görevlendirme veya tayin gibi nedenlerden dolayı dersin sınavını yapamaması halinde, sınav ve sonuçlarını değerlendirme işlemleri Müdür tarafından görevlendirilecek aynı veya benzer dersi okutan öğretim elemanına yaptırılır.

ç) Sınavlarda, sınav gözlemcisi tarafından kopya çektiği, verdiği veya teşebbüs ettiği tespit edilenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya verdiği öğretim elemanlarının tespiti ile anlaşılanlar hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonunda, kopya çektiğine, verdiğine veya kopyaya teşebbüs ettiğine karar verilen öğrenciler o sınavdan sıfır almış sayılır ve haklarında ayrıca disiplin mevzuatı hükümleri uygulanır. Kopya fiillerine karışmadığı anlaşılan öğrencilere bir sınav hakkı daha tanınır.

d) Sınavlar, 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota tamamlanır.

e) Sınav sonuçları Müdürlüğe teslim edilir. Notlar akademik takvimde belirtilen tarihte toplu olarak ilan edilir.

f) Sınavlarda görevlendirilen personelin mazereti olması durumlarında, gözlemcilik görev değişikliği Müdürlük onayı ile gerçekleştirilir.

g) Sınav cevap kağıtları Müdürlük tarafından bir yıl süre ile saklanır.

Mazeret sınavları

MADDE 34 – (1) Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınav, final sınavı ve bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret sınavı haftasında mazeret sınavlarına alınırlar.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 35 – (1) Öğretim elemanları sınav sonuçlarını, sınav takviminin bitiminden itibaren yedi iş günü içerisinde internet üzerinden bilgisayar programına kaydetmek ve sınav evrakını aynı süre içerisinde tutanakla Müdürlüğe teslim etmek zorundadır. Notlar, Müdürlüğün uygun göreceği zamanlarda ilan edilir. Dönem içerisinde yapılan sınav sonuçları, öğrenci tarafından herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip edilmek zorundadır.

(2)  Sınav evrakının zamanında tesliminden ilgili dersin öğretim elemanı sorumludur.

(3) Sınav kâğıtları, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 36 – (1) Maddi hata nedeniyle sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç iki iş günü içerisinde yapılır. İtirazlar Müdürlükçe belirlenecek olan komisyonlar tarafından üç iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

Eğitim başarı puanı ve mezuniyet sıralamasının hesaplanması

MADDE 40 – (1) Ders başarı notları toplamının ders sayısına bölümü ile eğitim başarı puanı elde edilir.

(2) Mezuniyet sıralaması, eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının değerlendirilmesiyle oluşturulan sıralamadır. Eğitim başarı puanının % 80’i ile disiplin notunun % 20’sinin toplamının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenir. Sıralamanın oluşturulmasında puanların eşitliği halinde ise, sırayla disiplin notu ve Başkanlık tarafından tespit ve ilan edilen derslerin sırasına göre bu derslerdeki başarı notlarının yüksekliği esas alınır.

(3) Yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olan öğrencilerin atamaya esas mezuniyet sıralaması, birinci ve ikinci fıkrada belirtilen hususlara göre yapılır.

Eğitim sonu sınavı

MADDE 42 – (1) PAEM öğrencilerinin komiser yardımcısı olarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına atanabilmeleri için öğrenim süresini başarı ile tamamlamaları ve 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şarttır.

1 geri izleme / bildirim

  1. 2021 yılı Meslek İçi Komiserlik Sınavı | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın