Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak 2021

12.02.2021
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 19 sözleşmeli personel alacak 2021

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma  Merkezinde  (Giderleri  Özel  Bütçeden  karşılanmak  üzere)  657 sayılı  Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

GİDERLERİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
(Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği)

UNVAN
KODU
UNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
1Sağlık Teknikeri
(Eczane Teknikeri)
3Eczane Teknikerliği, Eczane Hizmetleri ön lisans
programlarının birinden mezun olmak.
2Sağlık Teknikeri
(Radyoloji Teknikeri)
10Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön
lisans programlarının birinden mezun olmak.
3Sağlık Teknikeri (Patoloji Teknikeri)1Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar
Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
4Sağlık Teknikeri (Laboratuvar Teknikeri)3Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
(Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi)
UNVAN KODUUNVANIADEDİARANILAN NİTELİKLER
5Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri)1Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.
6Sağlık Teknikeri (Radyoloji Teknikeri)1Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Not: 5 ve 6 kodlu pozisyonlara müracaat edecek adaylar Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hayvan Hastanesinde) görev yapacaklardır.
1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  veya  muaf  veya  erteletmiş  veya  yedek  sınıfa  geçirilmiş olmak,
Not: 5 ve 6 kodlu pozisyonlara müracaat edecek adaylar Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hayvan Hastanesinde) görev yapacaklardır.
1- Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  veya  muaf  veya  erteletmiş  veya  yedek  sınıfa  geçirilmiş olmak, 
e)  657  sayılı  Kanunun  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini  devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
2- Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle   kurumlarınca   sözleşmelerinin   feshedilmesi   veya sözleşme  dönemi  içerisinde  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi  tek taraflı  feshetmesi  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  en  az  bir yıl geçmiş olmak.
3- 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.
4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1- Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr ) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.
2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir.
3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirme işlemlerinde, ön lisans mezunları için 2020/KPSS P93 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi  itibariyle  en  geç  10  (on)  iş  günü  içerisinde  (www.hmku.edu.tr  /  www.mku.edu.tr)  web adresinde ilan edilecektir.

Her  pozisyonun  1  (Bir)  katı  kadar  yedek  aday  belirlenecektir.  Asil  olarak  kazanan adayların süresi içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya aranan  şartları  taşımadığının  tespit  edilmesi  halinde  yerine  yedeklerden  sırası  ile  yerleştirme yapılacaktır.    Yedekten    çağrılacaklarla    ilgili duyurular Üniversitemiz  web  sayfasından (www.hmku.edu.tr  /  www.mku.edu.tr)  ilan  edilecektir.  Adayların  çağrılmasında  ayrıca  tebligat yapılmayacaktır.

Gerçeğe  aykırı  belge  verenlerin  veya  beyanda  bulunanların  veya  herhangi  bir  şekilde gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1-  Öğrenim  belgesi  (Diploma,  Geçici  Mezuniyet  Belgesi  veya  e-Devletten  indirilecek mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)
2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf                                                                                                   

İLAN İÇİN TIKLAYINIZ

You cannot copy content of this page