EGM Tayinler İle İlgili Tüm İşlemler ve Bilgiler

TAYİNLER NE ZAMAN AÇIKLANIR

EGM Zorunlu Yer Değiştirmeler

EGM Zamandışı Atama

EGM Mazeret Atamaları

EGM 2. ŞARK

EGM Hizmet Sürelerinin Hesaplanması

EGM Eksik İkinci Bölge Hizmetinin Tamamlatılması

EGM Bayan Memurların Zorunlu Bölge Hizmetleri

Mazeret Atamaları
Madde 18 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.
a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite
hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.
b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40 ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile
ilgili şartların ortaya çıkması.
c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi.
d) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

Zamandışı Atama
Madde 19
– (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Aynı il içerisindeki farklı birimler arasında, birimlerin kendi içinde veya aşağıdaki yazılı
hallerde genel atama zamanına bağlı kalınmaksızın her zaman atama ve yer değiştirme yapılabilir.
a) Emniyet ve asayişe ilişkin sebepler.
b) Birimlerin kuruluşu, değişikliği veya kaldırılması.
c) Personelin gördüğü kurs veya öğrenimle ilgili kadrolara atanma zorunluluğu.
d) Personelin eşinin veya çocuğunun vefatı.
e) 34 üncü veya 35 inci maddelerdeki şartların ortaya çıkması.
f) Deprem, heyelan ve sel baskını gibi tabii bir afet sebebiyle hizmet yaptığı bölgede evi
yıkılan personelin kendi isteği üzerine.
g) Mevzuat değişikliği.
h) Personelin can güvenliği sebebiyle çalıştığı birimde hizmet görme imkânını kaybettiğinin en üst birim amirince tespit edilmesi.

Bayan Memurların Zorunlu Bölge Hizmetleri
Madde 25 – Emniyet hizmetleri sınıfına mensup bayan personelden ikinci bölgede zorunlu hizmete
tabi olacakların sayısı, söz konusu bölgede bayan personel çalıştırılması gereken birimlerin ihtiyaçları gözönüne alınarak tespit edilir ve atamaları bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre yapılır.

Eksik İkinci Bölge Hizmetinin Tamamlatılması
Madde 26
– (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)
Personelden ikinci bölge hizmetini tamamlamadan diğer bir bölgeye alınarak yer değiştirmiş olanlar
sebebin ortadan kalkmasına müteakip noksan kalan hizmetlerini tamamlamak üzere genel yer değiştirme
süresi içinde eski bölgelerine atanabilir.

İkinci Bölgede Göreve Geç Başlayanlar
Madde 27
– (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)
İkinci bölgeye atanmış personelden, atamaların geç yapılma sebebi hariç, personelden
kaynaklanmayan ve idarece kabul edilebilir bir özür olmaksızın atandığı yerde göreve 15
Ekim’den sonra başlayanların ikinci bölgedeki hizmet süreleri, göreve başladığı tarihten itibaren,
o bölge için zorunlu olan hizmet süresini tamamlayıncaya kadar devam eder.
1 Ocak ve sonraki bir tarihte İkinci Bölge hizmetini tamamlayarak dönüşü hak edenlerin
atamaları içinde bulunulan yılın genel atama döneminde yapılır.

Hizmet Sürelerinin Hesaplanması
Madde 28
– (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Aynı bölge veya il içinde yapılan yer değiştirmeler nedeniyle hizmet süreleri değişik yerlerde geçen personelin hizmet süresi hesaplanmasında; fiili olarak çalışılan yerlerde geçen süreler,
o yer için belirlenen zorunlu hizmet süresine yüzdelik olarak oranlanır. Bu oranların toplamı
%100’e ulaştığında personel hizmet süresini bitirmiş sayılır.(2)
Bu hesaplamada personelin eski görev yerinden ilişik kesme tarihi esas alınır ve mehil
müddeti yeni atanılan yerin hizmet süresine dâhil edilir.

EGM Zorunlu Yer Değiştirmeler


Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme

Madde 34 – (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.)
Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma
niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif
illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan
merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır.
Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı
hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir.
Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına
bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir.

Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklananların Yer Değiştirmeleri
Madde 3
5 – (Değişik fıkra: 15/2/2002-2002/3814 K.)

Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına
alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden göreve
alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde
bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde başka bir ile atanır.
Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdirde atamaya yetkili makamca re’sen değiştirilebilir.

Performans Değerlendirme Puanı Yetersiz Olanların Yer Değiştirmeleri
Madde 36
– (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.)
Bir yıllık performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, birim içerisinde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performans değerlendirme puanı da yetersiz olarak değerlendirilenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitimde başarılı olmakla birlikte, eğitimi takiben yapılan ilk değerlendirmede yine performans değerlendirme puanı
yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime atanırlar.

Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme
Madde 37
– (Değişik: 2/3/2001-2001/2146 K.) Personelden, görevli bulunduğu bölgede kalmasının
kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir
devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu
raporu ile belgeleyenler yer değiştirme istediğinde bulunabilirler.
Başka sağlık müesselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz.
(Değişik üçüncü fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.) Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi
Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda “acil” kaydı olanların en kısa sürede, “acil” kaydı
olmayanların ise bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemlerinde yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde
öncelikle, aynı bölgede rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına
uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer bölgeye atanır.(2)

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme
Madde 38
– (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro
müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir.
Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağlanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler.
Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.


Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma (3)
Madde 39
– Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;
a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında
bir bölgede görev yapamayacağı tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak
suretiyle doğrudan,

b) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan 30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulunanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan’ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri sınıfından bir göreve atanabilirler.

Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme
Madde 40
– (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)
Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde
öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunması ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu
il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.

2 geri izleme / bildirim

  1. 2021 Polis Atamaları ile ilgili tüm bilgiler - ÂLİM SÖZLÜK
  2. 2021 Polis Tayinleri Açıklandı Mı ? | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın