Polisin 2. Şark Sorunsalı

11.02.2021
Polisin 2. Şark Sorunsalı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
Madde 23 – (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.) Personelin bölgelere göre zorunlu hizmet süreleri;
a) Birinci bölgenin;
A- Alt bölgesine girenler 10 yıl,
B- Alt bölgesine girenler 8 yıl,
C- Alt bölgesine girenler 7 yıl,
D- Alt bölgesine girenler 6 yıl,
E- Alt bölgesine girenler 5 yıl,
F- Alt bölgesine girenler 4 yıl,
G- Alt bölgesine girenler 3 yıl,
b) (Değişik: 6/6/2016-2016/8872 K.) İkinci bölgenin;
A- Alt bölgesine girenler7 yıl,
B- Alt bölgesine girenler6 yıl,
C- Alt bölgesine girenler5 yıl,
D- Alt bölgesine girenler4 yıl,
E- Alt bölgesine girenler3 yıl,
F- Alt bölgesine girenler2 yıldır.
(Değişik fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların
atanma talebinde bulunmaları veya bu nedenle birimi tarafından atanmalarının talep edilmesi
halinde, tercih formları alınmak suretiyle talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu maddenin uygulanmasında personelin görev yapmakta olduğu alt bölgeler de gözönüne alınır.
(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.) Personelin hizmet süresinin hesaplanmasında süre
başlangıç tarihi, atandığı yerde göreve başlama tarihidir. Hizmet süresinin hesaplanmasında aynı
il sınırları içinde bulunan farklı birimlerde geçirilen süreler birleştirilir. Birinci bölgede hizmet
süresini dolduranların süre hesabında, yıl döngüsü olarak genel atama dönemleri esas alınır; ancak
üç aya kadar eksik hizmeti olanlar bölgedeki hizmet süresini tamamlamış sayılır.
(Değişik fıkra: 6/6/2016-2016/8872 K.) Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar
en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur. İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresi kadar daha kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır.
Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge
hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.
(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.; Mülga fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.)
2935
(Ek fıkra: 14/6/2010-2010/591 K.; Değişik yedinci fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.) Talep etmeleri
hâlinde, aşağıdaki personel zorunlu ikinci bölge hizmetinden muaf tutulur.
a) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı
doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç
olacak derecede malûl olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin
eşleri.
b) Vazife malûlü idari polisler ve eşleri.
c) Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisi, eşi veya çocuklarından;
1) Ağır özürlü olanlar,
2) Özür oranı %80 ve üzerinde bulunanlar,
3) Özür oranı %50 ve üzeri birden fazla engelli birey bulunanlar.
İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması (1)

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page