Polisin 2. Şark Sorunsalı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 23. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:

“Madde 23 – Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur. İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresi kadar daha kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır. Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, her ne sebeple olursa olsun ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak, sağlık veya eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin (a) ve (b) bentleri uygulanır.”

İkinci Bölgede Görevlendirilecek Personelin Sıralanması (1)
Madde 24 – (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)
İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası, birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbeleri ve hizmet branşları gözönüne alınarak bu bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre
tespit edilir. (Değişik ikinci fıkra: 19/3/2012-2012/2962 K.) İkinci bölgeye birden fazla kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak,
diğer rütbedeki personelin sırası ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak tespit edilir.


Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere gönderilmeleri, kendi aralarında sicil numarası esasına göre ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak
yapılır. (Ek cümle: 14/6/2010-2010/591 K.) Birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı aranmaz.


İkinci bölge hizmetine birden fazla kez kendi talebi ile atanmak isteyenlerin müracaatları halinde, en az üç yıl birinci bölgede hizmetini tamamlaması durumunda ihtiyaç durumu göz önünde bulundurulmak
suretiyle atamaları yapılabilir. Bu şekilde ikinci defa atanan personel bölgedeki hizmet sürelerini tamamlamak zorundadır.

Bu konuda bir çok mesaj gelmektedir, malumunuz Emniyet Teşkilatında görev alan Polis Memurları açısından sorun haline gelen 2. şark görevi bir çok Polis Memurunun mahkemelere müreacaatları sonucu iptal edilmeye başlamıştı.2. şark görevi gelen Polis Memurlarından mahkemeye müracaat edip 2. şark görevini iptal ettiremeyen neredeyse yoktur.Burada Devlet 2.şark görevine gönderdiği Polis Memuruna Yol harcı vermektedir ve aynı zamanda 2. şark görevini iptal ettirip tekrar eski çalıştığı ile ataması çıkan Polis Memurunada yol harcırahı ödemektedir. Yani 2. şarka gönderdiği ama bu görevi iptal ettiren Polis toplamda 2 defa harcırah alarak hem devletin bütçesine zarar oluyor hemde aile bütünlüğünü yıpratıyordu.

2021 yılı itibariyle enteresandır ki 2. şark görevini mahkemeye müraacat ederek iptal ettiren ve ataması çıkıp eski çalıştığı ile atanan personele tekrar 2. şark görevi ile ilgili hazırlık gelmektedir. Bu enteresan durum memurları şaşırtmaktadir, zira 2021 yılında 5 yıl geriye giderek sicil sıralamasında 2. Şarka 5 yıl sonra sırası gelecek personele hazırlık geldiği bildirmektedir. Bu enteresan duruma Egm’nin bir çözüm bularak mağduriyetlerin giderilmesi beklenmektedir.

2 geri izleme / bildirim

  1. EGM 2. Şark Nasıl Olur ? | Kolluk Kuvvetleri
  2. EGM Mazeret Atamaları | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın