İdare Mahkemesi Dilekçe Örneği , Dilekçe Nasıl yazılır ? Dosya Takip

İdari dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar şu şekildedir.

1-Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ile adreslerinin belirtilmesi.

2-Davanın Konusunun belirtilmesi,

3-Davanın Nedenlerinin belirtilmesi,

4-Davanın Dayandığı Kanıtların belirtilmesi,

5-Davaya Konu Olan İdari İşlemin Yazılı Bildirim Tarihi belirtilmesi

6-İstem Sonucu,

7-Belirtilmek istenen diğer hususlar,Aşağıda örnek bir başlık nasıl olur onu gösterelim.

Bu başlıkta yürütmeyi durdurma kısmı önemlidir, görev yaptığınız ilin idare mahkemesine hitaben dilekçenizi yazınız.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1.   Dava dilekçesi ve ekleri davalı idare sayısından 1 fazla olması gerekmektedir. (en az iki nüsha)

2.   Dava dilekçelerinde gereksiz ayrıntıya girmeksizin istemin açık ve anlaşılır olması, davanın konusu ile sonuç kısmının aynı olması ve tüm dilekçe nüshalarının imzalı olması gerekmektedir.

3.   Mahkemeden idari işlem niteliğinde karar istenmemeli, ancak idarenin tesis ettiği veya tesis etmesi gerektiği halde hareketsiz kaldığı bir işlemin iptali istenebilir. (Tazminat davalarında idareye başvurularak red kararı alınması veya zımnen red üzerine dava açılabilir.)

4.   Dilekçelerde; tarafların ve varsa avukatının adı, soyadı, unvanı, tebligat adresi ve T.C. Kimlik Numaralarının belirtilmesi zorunlu olduğundan bu hususlara dikkat edilmesi,

5.   Mahkemeye verilen dilekçelerde avukat tarafından açılan davalarda baro pulu yapıştırılmış vekâletnamenin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

6.   Dilekçelerde duruşma talebi varsa, bu talebin dilekçenin görünür bir yerine ve belirgin olarak yazılması gerekmektedir.

7.   Davanın öncesinde bir dilekçe red kararı var ve dava bu dilekçe red kararı üzerine yenileme suretiyle açılıyor ise, bu hususun yeni yazılan dilekçede belirtilmesi ve havaleyi yapan hakime mutlaka söylenmesi, dilekçe ret kararın yenileme dilekçesine eklenmesi,

8.   Tüzel kişi adına açılan davalarda, dilekçeyi imzalan şahısın tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu gösterir dava açma tarihi itibariyle güncel imza sirkülerinin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

9.       Veznede, yalnızca harç tahsilatı, posta pulu gideri, dosya ile ilgili istenen diğer tahsilatlar ve dosya gömleği tahsilatı yapıldığının, veznenin bunun dışında bir yetki ve görevi bulunmadığının bilinmesi,

10.    Şehir dışına gönderilecek davalar için postaneden yapılacak posta havalelerinin, dekontların bir nüshasının ibraz edilmesi,

11.    Mahkemeden idari işlem niteliğinde karar istenmemeli,

12.    Yürütmenin durdurulması talep edilirken 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/3. maddesinin dikkate alınması.

13.    Açılmış veya açılacak her türlü davada, davacı veya avukatı dışındaki kişilerin, dosyalar üzerinde herhangi bir işlem yapabilme yetkilerinin bulunmadığının da gözden uzak tutulmaması gerekmektedir.ŞİMDİ İHRAÇ OLAYI İLE İLGİLİ GELEN TALEPLER DOĞRULTUSUNDA ÖRNEK BİR ÖRNEK DİLEKÇE İLE YAZIMIZI SONLANDIRALIM.

NOT :Buradaki dilekçe tamamen örnektir, gelen bir çok maile istinaden bilgilendirme amacı ile yazılmıştır.. Haksız yere görevden atıldığını düşünenler için örnek olarak hazırlanmıştır.

İhraç olan personel 60 gün içinde İdare Mahkemesine iptal davası açar. Bu dava olumsuz sonuçlanırsa kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde Bölge İdare Mahkemesine İstinaf başvurusu yapar. Bölge İdare Mahkemesinden de olumsuz karar çıkması durumunda kararın tebliğinden itibaren 30 gün için de Danıştay’a başvurulmalıdır.

Danıştay sonucu da olumsuz çıkarsa kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde AYM başvurusu yapılmalıdır.

Düzeltme : Mail atan arkadaşlar dilekçe örnektir, eğer en son çalıştığınız ile bulunuluyorsa başlık ….. idare mahkemesi başkanlığına şeklinde olur, gönderilmek üzere kısmı çıkartılır.

Başvuruyu yaptıktan sonra idari mahkeme osya sorgulama işlemi yapmak istiyor iseniz, e-devleti ya da UYAP sistemini kullanabilirsiniz. UYAP, sms ile çalışan ve anlık bilgi aktarımını sağlayan bir bilgi sistemidir. Diler iseniz, internet üzerinden e-devlet şifrenizi kullanarak da idari mahkeme dosya sorgulama işlemlerini yapabilirsiniz.

5 geri izleme / bildirim

  1. Meslekten çıkarma cezasını gerektiren fiiller | Kolluk Kuvvetleri
  2. 375 KHK Geçici madde 35 İhraç Olan Polis Ne Yapmalı | Kolluk Kuvvetleri
  3. Meslekten İhraç, İstinaf ve Temyiz Nedir ? | Kolluk Kuvvetleri
  4. İdare Mahkemesine Bireysel Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken hususlar | Kolluk Kuvvetleri
  5. İdare Mahkemesine Başvuruda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 2 | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın