Polisin Atanamayacağı Yerler, iller ?

Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde bu durum açık bir şekilde belirtilmiştir.

Atama Yönetmeliği Madde 5 – Personelin,atandığı bölgede,bu Yönetmelik ile kalması öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça o bölge için tespit edilmiş süre kadar hizmet görmesi zorunludur.

Personelin Atanamayacağı Yerler

Madde 7 – (Değişik: 16/2/2016-2016/8539 K.)
Genel Müdürlük merkez, taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.


a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.


b) Büyükşehir belediyesi bulunan iller için (a) bendi hükmü uygulanmaz. Ancak, bu illere atanmış olanlar, merkez ilçeler dışında nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye atanamazlar.


c) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş olması şartı aranır.


d) Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmayabilir.


1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak için gereken hareketleri
yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malûl olanların eşi, annesi, babası, çocukları, çocuklarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri.


2) Vazife malûlü idari polisler ve eşleri.


3) 30/3/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya çocuklarının özür durumuna göre
özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlar.


4) Emniyet Teşkilatında görevli iken, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi kapsamında olanlardan vazife malûllüğüne bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocukları.

İlginizi Çekebilecek kısımlar

1- Mazeret tayinleri, genel atama dönemi dışında Şubat ve Eylül aylarında yapılacak

2- Polisler için, nüfusa kayıtlı olduğu ile atanamama sınırlaması devam edecek. Ancak varolan düzenlemede yer alan istisna arasına vazife malüllüğüne bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybedenlerin eşi, annesi, babası ve çocukları da eklenmiştir.

3- İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı meslek derecelerinde bulunan personel ihtiyaç halinde görev unvanlarına bakılmaksızın araştırma, inceleme ve denetleme gibi görevler verilmek üzere atandıkları birim amirinin emrine alınabilecek.

4- Aday polis memurları, adaylık dönemi içinde Genel Müdürlüğe alınabilecek.

5- Sağlık özründen dolayı nakil isteyenlerin özel üniversitelerden alacağı raporlar geçerli olmayacak.

6- Boşanma halinde, genel atama dönemi dışında nakle izin veren düzenleme kaldırıldı

7- Genel atama döneminde atanan personel için ilişik kesme tarihleri Genel Müdürlükçe belirlenecek.

8- Kendisi, eşi veya çocukları engelli olduğu için ikinci bölge hizmetinden muaf tutulacak maddede değişiklik yapıldı.

9- Zorunlu hizmet bölgesi olan İkinci bölgeye sadece ikinci kez gönderilebileceği şeklindeki düzenleme birden fazla kez şeklinde değiştirilmiştir.

10- Yer değişikliği nedeniyle hizmet sürelerinin farklı yerlerde geçmesi halinde nasıl hesaplama yapılacağını düzenlene madde değişti. Bu düzenleme 1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olacak. Buna göre hizmet nerede geçmiş ise yüzdelik olarak o yerine hizmetine eklenecek.

11- Birinci bölgede görev yapmakta iken, ikinci bölgede bulunan il emniyet müdürlüklerinde görevlendirilerek buralarda kesintisiz olarak en az üç ay süreyle geçici görevle fiilen çalışan personelin çalıştığı süreler, personelin ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılacak.

12- Yaş haddine yaklaşma sebebiyle erteleme isteyebilmek için 2 yıl çalışmış olma şeklindeki süre 3 yıla, yine yaş haddi nedeniyle yer değiştirebilmke için 1 yıl olarak belirlenen süre 2 yıla çıkarılmıştır.

13- Komiser yardımcığına, komiserlik kursunu başarıyla bitirenlerin atanacağı şeklindeki düzenleme, Kanundaki düzenleme sonrasında “ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirerek” şeklinde değiştirilmiştir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın