Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Kolluk İşlemleri

6284 SAYILI KANUN ve YÖNETMELİK

Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan,
– kadınları,
– çocukları,
– aile bireylerini,
– tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarını,
kapsamaktadır.

Basit tanımlarsak Şiddet Kişinin; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketlerine denebilir.

GECİKMESİNDE SAKINCA BULUNAN HAL
Kolluk tarafından yapılacak tahkikat ve risk değerlendirilmesi sonucunda, derhal işlem yapılmadığı takdirde, şiddet eyleminin önlenememesi,
kişinin can güvenliği, hak ve hürriyetlerinin korunmasının tehlikeye girmesi, korunan kişinin zarar görmesi, şiddet eyleminin iz, eser, emare ve
delillerinin kaybolması, şiddet uygulayanın kaçması veya kimliğinin tespit edilememesi gibi ihtimallerin ortaya çıkması ve resen veya ilgilinin talebi üzerine mülki amirden ya da hâkimden karar almak için
yeterince vakit bulunamaması halini ifade eder.

6284 İLE İLGİLİ KOLLUĞUN YAPACAĞI İŞLEMLER

Kolluk, kendisine yapılan ihbar veya şikâyet üzerine genel hükümler doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak üzere Cumhuriyet Savcısını bilgilendirir.


Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Kanun kapsamında almış olduğu koruyucu ve önleyici tedbirleri onaylanmak üzere tedbirin niteliğine göre mülki amire veya hâkime sunar.


Kolluk, kendisine intikal eden her olay hakkında gecikmeksizin en seri vasıtalarla ŞÖNİM’e bilgi verir.

Önleyici tedbirler

Aslında önleyici tedbir kararları hakim tarafından verilir.Ancak kanun koyucu burada gecikmesinde sakınca olan haller için, Kanun’un 5. maddesinde açıklanan (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirlerin ilgili kolluk amirlerince de alınabileceğini düzenlenmiştir. Ancak alınan bu tedbirlerin yirmi dört saat içinde hakim tarafından onaylanması gerekmektedir. Hakim tarafından onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkacaktır.

Acil durumlarda (gecikmesinde sakınca olan hallerde) kolluk görevlileri hâkim tarafından alınmış herhangi bir tedbir kararı olmasa da aşağıdaki önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür:

  • Şiddet uygulayanın mağdura yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması,
  • Müşterek konuttan uzaklaştırması veya bulunduğu yerden uzaklaştırılması, konutun korunan kişiye tahsisi,
  • Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula, işyerine yaklaşmaması,
  • Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

6136 SAYILI KANUN İLE 2521 SAYILI KANUN
KAPSAMINDAKİ SİLAHLARIN VE TÜFEKLERİN TESLİMİ

6136 ve 2521 sayılı Kanunlarda yapılan düzenlemelere istinaden, 6284 sayılı Kanun kapsamında haklarında tedbir kararı verilenlere “tabanca, yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancaları” taşıma ve
bulundurma izni verilmeyecek ve önceden verilen taşıma/bulundurma silah ruhsatlarına istinaden tabanca ve tüfekleri olanların, haklarındaki tedbir kararı kaldırılıncaya kadar bu tabanca ve tüfekleri kolluk tarafından muhafaza altına alınacaktır.

Hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararları

MADDE 12 – (1) Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak hâkim tarafından, ilgilinin talebi, Bakanlık veya kolluk görevlilerinin ya da Cumhuriyet savcısının başvurusu üzerine veya resen, şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaksızın aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya olayın özelliğine göre mülki amir tarafından alınabilecek tedbirler de dâhil olmak üzere, uygun görülecek benzer tedbirlere karar verilebilir:

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

Silah teslimi

MADDE 25  (1) Hâkim tarafından, şiddet mağdurunun korunması amacıyla şiddet uygulayana ait silâhların kolluğa teslimine ve tedbir süresinin sonuna kadar emanetine yönelik karar verilebilir.

Kamu görevi nedeniyle kullanılan silahın teslimi

MADDE 26  (1) Hâkim tarafından, şiddet uygulayanın, silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesine yönelik karar verilebilir.

(2) Silahı teslim alan kurum amiri, karar süresinin sonuna veya tedbirin değiştirildiğine ya da kaldırıldığına dair yeni bir karar verilmedikçe birinci fıkra hükümlerine göre verilen tedbir kararını uygulamaya devam eder ve silahı hiçbir şekilde iade etmez.

(3) Silahın teslim alınması ve iadesi işlemleri kurum amiri, şiddet uygulayan ve bir tanık arasında imzalanan tutanak ile yerine getirilir.

Kolluk amiri tarafından alınabilecek tedbirler

MADDE 29  (1) Mülkî amir tarafından alınabilecek barınma yeri sağlanmasına ve geçici koruma altına alınmasına ilişkin tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince de alınabilir. Kolluk amiri, evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar. Mülkî amir tarafından kırk sekiz saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(2) 18, 19, 20 ve 22 nci maddelerde belirtilen ve hâkim tarafından karar altına alınabilecek önleyici tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmi dört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(3) Tatil günleri sürenin hesabına dâhildir. Sürenin bitimi resmi tatil veya hafta sonuna rastlarsa, süre takip eden ilk iş günü sona erer.

1 geri izleme / bildirim

  1. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet - ÂLİM SÖZLÜK

Bir yanıt bırakın