Aile İçi Şiddet Olayında Mülki Amir Tarafından Verilebilecek Kararlar

MÜLKÎ AMİR TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU
TEDBİR KARARLARI

a) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara,
bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma
yeri sağlanması,
b) Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı
kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması,
c) Psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan
rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
ç) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi
üzerine veya resen geçici koruma altına alınması,

d) Gerekli olması hâlinde, korunan kişinin çocukları
varsa çalışma yaşamına katılımını desteklemek üzere
dört ay, kişinin çalışması hâlinde ise iki aylık süre ile
sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her
yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını
geçmemek ve belgelendirilmek şartıyla Bakanlık
bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş
imkânının sağlanması.

Mülkî amir tarafından alınabilecek barınma yeri
sağlanmasına ve geçici koruma altına alınmasına ilişkin
tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili
kolluk amirince de delil veya belge aranmaksızın ve
resen alınabilir.


Kolluk amiri, evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip
eden ilk işgünü içinde mülkî amirin onayına sunar.
Mülkî amir tarafından 48 saat içinde onaylanmayan
tedbirler kendiliğinden kalkar

1 geri izleme / bildirim

  1. Aile İçi Şiddet Olayında Mülki Amir Tarafından Verilebilecek Kararlar - ÂLİM SÖZLÜK

Bir yanıt bırakın