Aile İçi Şiddet Olayında Hakim Tarafından Verilebilecek Kararlar

HÂKİM TARAFINDAN VERİLECEK KORUYUCU TEDBİR KARARLARI


a) İş yerinin değiştirilmesi,
b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi,
c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması,
ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve
5726 sayılı Tanık Koruma Kanununa göre kimlik ve ilgili
diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

HÂKİM TARAFINDAN VERİLECEK ÖNLEYİCİ TEDBİR
KARARLARI

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.
b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.
c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.
ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde kurulması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.
d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.
e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına
zarar vermemesi.
f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette
rahatsız etmemesi.
g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin
verilen silahları kolluğa teslim etmesi.
ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse
bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı
kurumuna teslim etmesi.
h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu
maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların
bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının
olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve
tedavisinin sağlanması.
ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için
başvurması ve tedavisinin sağlanması.

(a), (b), (c) ve (d) maddelerde belirtilen ve hâkim tarafından karar altına alınabilecek önleyici tedbirler, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde ilgili kolluk amirince gecikmeksizin alınabilir.


Kolluk amiri evrakı en geç tedbirin alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından 24 saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.


Tatil günleri sürenin hesabına dâhildir. Sürenin bitimi resmi tatil veya hafta sonuna rastlarsa, süre takip eden ilk iş günü sona erer.

1 geri izleme / bildirim

  1. Aile İçi Şiddet Olayında Hakim Tarafından Verilebilecek Kararlar - ÂLİM SÖZLÜK

Bir yanıt bırakın