Râğıb Isfahânî ve Mufredâtu’l-Elfâzı’l-Kur’ân

08.02.2021
Râğıb Isfahânî ve Mufredâtu’l-Elfâzı’l-Kur’ân

Bir Dil Bilgini ve bir Kur’an Sözlüğü: Râğıb Isfahânî ve Mufredâtu’l-Elfâzı’l-Kur’ân

Şöhretine rağmen hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Mufredât isimli eserinin yazma nüshalarındaki bir nota göre H. 343/M. 954 senesinde Isfahân’da doğmuştur. Klasik kaynakların çoğunda ölüm tarihinden ya bahsedilmemekte ya da bilinmediği söylenmektedir. Eldeki verilere göre, H. beşinci/M. on birinci yüzyılın ilk çeyreğinde vefat ettiği söylenebilir.
Kaynaklar onun alçak gönüllü, zeki ve çok yönlü bir âlim olduğunu, doğru bildiklerini çekinmeden söylediğini zikretmektedir.

Kur’an’ı, Mâide sûresinin sonuna kadar tefsîr etmiş ve tefsir usulü hakkında bilgi vermiştir. Özellikle çok anlamlılık üzerinde geniş bir şekilde durmuştur.

Isfahânî, dil konusundaki bilgisini genellikle Kur’an merkezli olarak ortaya koymuş ise de, eserlerinde, diğer alanlara dair de geniş bilgi ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Dil alanında daha çok ‘ sözlük bilimi’ üzerindeki çalışmasıyla tanınmaktadır.

Mufredât

Râğıb’a göre Kur’an’ı (doğru) anlamanın ilk şartı, lafızla ilgili ilimleri bilmektir. Bu ilimler sayesinde Kur’an’daki kelimelerin gerçek anlamlarını öğrenmek mümkündür.

Mufredat, Kur’an lafızlarının/kelimelerinin neredeyse tamamını içine alan ve türevlerinin anlamını veren hacimli bir sözlüktür. Ayrıca teşbih, istiare, kinaye ve mecaz konumundaki anlamlara da işaret edilmiştir.
(TDV İslam Ansiklopedisi)

Yazan: Şeref Aziz TAHA

You cannot copy content of this page