Antalya Bilim Üniversitesi 12 akademik personel alacak 2021

08.02.2021
Antalya Bilim Üniversitesi 12 akademik personel alacak 2021

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş  Sınavlarına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik’in ilgili  hükümleri  gereğince, aşağıdaki  tabloda  belirtilen  kadrolara öğretim  elemanları alınacaktır.

Öğretim Üyeleri için Başvuru Belgeleri

İlana konu olan kadro devamlı statüde olup, atanmak isteyen adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince, ana bilim dalını belirtir bir dilekçe ekinde YÖK formatında özgeçmişini, kimlik fotokopisini, öğrenim belgelerini, 4 adet fotoğrafını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel  çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları, Profesörlük kadrosu için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim üyesi kadrosu için 4 takım halinde ve bir adet elektronik kopya (CD) hazırlayarak Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliği onaylanmamış diplomayla ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadroları İçin;
GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-  ALES’ten  en  az  70  puan  almış  olmak.  Merkezi  sınav  muafiyetinden  yararlanmayı  talep  edenlerin  ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-  Adaylarda,  yabancı  dille  eğitim  ve  öğretim  yapılan  programlardaki  Öğretim  Görevlisi  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  atama  yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak Öğretim Görevlisi atamaları ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek Öğretim Görevlisi atamalarında, en az bir dilde  Yükseköğretim Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından  en  az  80  puan  veya  eşdeğerliği  kabul  edilen  bir  sınavdan  bu  puan muadili  bir  puana  sahip  olma  şartı  aranır.  Araştırma  Görevlisi  kadroları  için  ise  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
5- Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
• Transkriptlerde sadece dörtlük veya beşlik not sistemi olması halinde, Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
• Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

MUAFİYET
• Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
• Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi  Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası kapsamındaki Öğretim Görevlisi kadroları haricindeki Öğretim Görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1- Başvuru Dilekçesi
2- Özgeçmiş (YÖK Formatında)
3- Transkript, Diploma ve var ise Denklik Belgesinin fotokopisi (Aslı veya noter onaylı suretleri, atama sürecinde talep edilecektir.) 4- ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı
5- Yabancı Dil Sonuç Belgesinin Çıktısı (Meslek Yüksekokulu kadroları hariç) 6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
7- Fotoğraf (2 adet).
8- Öğrenci Belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)
9- Tecrübe Belgeleri  (İlana  göre  tecrübe şartı  isteniyorsa  çalışılan  iş  yerlerinden  alanları  ve  görev  yaptığı  tarihleri  gösterir  imzalı  belge  ve  SGK hizmet dökümü, Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için onaylı hizmet belgesi)
10- Askerlik Belgesi
11- İlan özel şartlarında belirtilen belge ve sertifikalar

AÇIKLAMALAR:
•  İlk  başvuruda  ya  da  atanmaya  hak  kazandığında  istenilen  belgelerin  Resmi  Kurumlarca  “Aslı  Gibidir”  yapılması  veya  Noter  Onaylı  olması gereklidir. Onaysız belgeler geçersiz kabul edilir.
• İlgililerin Üniversitemizin Çıplaklı Mahallesi, Akdeniz Bulvarı No:290 Döşemealtı /ANTALYA adresine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
• Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacak ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
• Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Üniversitemiz Birimlerinin internet sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
• Adayların istenen şartları taşımadığı, belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
• İdare gerekli gördüğü takdirde “İlanın” her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
• Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
• İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere, istenen belgelere ve formlara www.antalya.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Öğretim Üyesi Kadro İhtiyaçları
Fakülte/
Yüksekokul
BölümUnvanKadroÖzel Koşullar
Diş Hekimliği FakültesiKlinik Bilimler Bölümü, Pedodonti Anabilim DalıProfesör1– Pedodonti anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak.
– Dental Travma alanında çalışmaları olmak.
– Yurtdışında eğitim vermiş olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTerapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Fizyoterapi ProgramıDoçent1– Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak.
– Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla
birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Ameliyathane Hizmetleri ProgramıDoktor
Öğretim Üyesi
3– Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ProgramıDoktor
Öğretim Üyesi
2– Tıp Fakültesi Lisans mezunu olmak ve alanında doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmak.
Diş Hekimliği FakültesiTemel Bilimler Bölümü, Mikrobiyoloji Anabilim DalıDoktor Öğretim
Üyesi
1-Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak.
– Mikrobiyoloji anabilim dalı alanında uzmanlığını almış olmak.
Mühendislik FakültesiEndüstri Mühendisliği BölümüDoktor Öğretim Üyesi1– Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans mezunu olmak.
– Endüstri Mühendisliği alanında doktora mezunu olmak.
– Alanında SCI-Expanded bilimsel dergilerde yayınlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda bildirileri
olmak.
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesiİç Mimarlık ve Çevre TasarımıDoktor Öğretim Üyesi1– İç Mimarlık / Peyzaj Mimarlığı disiplinlerinin en az birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak,
– Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı alanında doktora yapmış olmak,
– Ulusal ve uluslararası ölçekte Kültürel ve Tarihi Alanların planlanması, korunması ve/veya restorasyonu konusunda akademik çalışmalar yürütmüş olmak
– Akademik iş tecrübesine sahip olmak,
– Yükseköğretim Kurulu İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak
Öğretim Üyesi Dışındaki Kadro İhtiyaçları
Fakülte/ YüksekokulBölüm/ ProgramUnvanKadroÖzel KoşullarSınav Takvimi
Meslek YüksekokuluUçuş Harekat Yöneticiliği ProgramıÖğretim Görevlisi1– İşletme Bölümü lisans mezunu olmak, işletme alanında bir doktora programında kayıtlı olmak, alanında 5 yıl tecrübeye sahip olmak.
– Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl deneyim
sahibi olmak.
Ön Değerlendirme
Duyuru Tarihi: 26.02.2021 Giriş Sınavı Tarihi: 03.03.2021
Sonuç Açıklama Tarihi: 08.03.2021
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesiİşletme BölümüAraştırma Görevlisi1– İşletme Lisans mezunu olmak.
– İşletme Yüksek Lisans tez aşamasında olmak.
– 80 ve üzeri geçerli İngilizce dil puanı ve yeterliliğine sahip olmak.
Ön Değerlendirme
Duyuru Tarihi: 24.02.2021 Giriş Sınavı Tarihi: 01.03.2021
Sonuç Açıklama Tarihi: 03.03.2021
İlan Tarihi : 08.02.2021
Son Başvuru Tarihi : 22.02.2021 Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.antalya.edu.tr Başvuru Şekli : Şahsen, Posta Yolu İle
905/1-1

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

You cannot copy content of this page