6136 Sayılı Kanun, Taşınması yasak olan bıçaklar

Taşınması yasak olan bıçaklar

Madde 4 – (Değişik: 12/6/1979 – 2249/5 md.)
Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

Değişik fıkralar: 23/6/1981 – 2478/2 md.): Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

Yukarıda dördüncü maddede sayılan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı, satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.

6136 Sayılı kanun Madde 15 – (Değişik: 12/6/1979 – 2249/10 md.)

(Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/158 md.) Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmibeş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.

 Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır.

 Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur.

(Ek fıkra: 23/1/2008-5728/158 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, üç aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

I- SUÇUN HUKUİ NİTELİĞİ;

6136 sayılı yasanın 15. maddesinde aynı yasanın 4. maddesinde belirtilen ve ithalatı, yapımı, taşınması, yollanması ve bu konulara aracılık edilmesi yasaklanan bıçak, diğer alet benzerlerinin, satışı, satışına aracılık edilmesi, taşınması ve bulundurulmasının suç olduğunu belirterek bu eylemlerin yaptırımını düzenlenmiştir. Suçun ön koşulu, suça konu olan bıçak veya diğer aletler ile benzerlerinin 4. maddede sayılan nitelikte olmasıdır.

Madde 4 – (Değişik madde: 12/06/1979 – 2249/5. md.)
Ülke içinde kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.

Bunlardan bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına İçişleri Bakanlığınca yapılacak bir yönetmelikte belirlenen kurallara göre izin verilir.

(Değişik fıkra: 23/06/1981 – 2478/2 md.) Yalnız sporda kullanılan yivli ateşsiz silahlar ve mermileri ile yivsiz tüfekler ve mermilerinin, ev gereçlerinden olan veya tababet, sanayi, tarım, spor için kullanılan aletlerle bir meslek veya sanatın icrası için gerekli bıçak, şiş, raspa ve benzerlerinin kullanılması bu Kanun hükümlerine tabi değildir.

(Değişik fıkra: 23/06/1981 – 2478/2 md.) Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar bu Kanunun 7 nci maddesine göre ruhsata tabidir.

II- SUÇUN MADDİ UNSURU;

A)- 15/1 madde ve fıkrası açısından suçun maddi unsuru bu yasanın 4. maddesinde yazılı olan bıçak ve diğer aletler ile benzerlerini ruhsatsız olarak,

1-Satmak
2-Satmaya aracılık etmek
3-Satın almak
4-Taşımak,
5-Bulundurmak

Biçiminde tanımlanan seçenekli davranışlardan birinin işlenmesi ile oluşmaktadır.

-Burada da önemli olan suça konu silahların 6136 sayılı yasanın 4. maddesi kapsamında olup olmadığıdır. Bunun için de elde edilen bıçak ve benzerleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılması gerekmektedir. Aldırılan raporda bıçak ve benzerlerinin 6136 sayılı yasanın 4. maddesi kapsamında bıçaklardan olduğunun belirtilmesi karşısında sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulacaktır. Aksi taktirde beraat kararı verilip, bıçak başka herhangi bir suçta kullanılmadığı taktirde sanığa iade edilecektir.

B)-15/3 madde ve fıkrası açısından suçun maddi unsuru, bu yasanın 4. maddesinde göre yapımına izin verilen bıçak ve diğer aletler ile benzerlerini kullanma amacı dışında,

1-Satanlar,
2-Satmaya aracılık edenler,
3-Satın alanlar,
4-Taşıyanlar,
5-Bulunduranlar,

Biçiminde tanımlanan seçenekli davranışlardan birinin işlenmesi ile oluşmaktadır.

-Bu fıkranın tatbikinde önemli olan yapımına izin verilen bıçaklar, diğer aletler veya benzerlerinin kullanma amacı dışında satılmasıdır. Bu tespit edildiği taktirde suç oluşur, Hakim kişilerin mesleki durumlarını, geçmişini, olayın özelliğini, olayın oluş şekli gibi nedenleri dikkate alınarak sonuca varılacaktır.

C- 15/4 maddi unsuru: 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı kanunun 158. maddesi ile 15. maddenin son fıkrasına eklenen hüküm ile, 15/4. madde ve fıkrasının maddi unsuru Bu Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yazılı olan yivli ve yivsiz silahlarla bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıdıkları taktirde suç oluşacaktır.

III- SUÇUN MANAVİ UNSURU,

-Genel kast ile işlenen bir suçtur.

IV- CEZAYI ARTTIRICI NEDENLER;

– 15/2 madde ve fıkrasında bu hususu belirtilmiştir. Birinci olarak sayı olarak vehameti belirtmiştir. Yakalanan bıçaklar sayı olarak vahim oldukları taktirde 15/1 madde uyarınca tayin edilen ceza yarıdan bir katına kadar arttırılacaktır. Sayı olarak ne kadar bıçağın vahim olacağının kanun düzenlememiştir.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi içtihadında 100 adetten fazla olan bıçağı vahim olarak kabul etmektedir.

-15/2 madde ve fıkrası bir de nitelik yönünden vehameti düzenlemiştir. Bu konuda yakalanan bıçakların adli tıp ve polis Kriminaldan aldırılacak bilirkişi raporlarına göre bu husus belirlenecektir. Adli tıp kurumu birden fazla özelliği olan aletleri vahim olarak nitelemektedir. Örneğin sustalı muştalı birleşik aleti adli tıp vahim olarak nitelemektedir.

1 geri izleme / bildirim

  1. 6136 Sayılı Kanun, Taşınması yasak olan bıçaklar - ÂLİM SÖZLÜK

Bir yanıt bırakın