Meslek İçi Komiserlik Mülakat Soruları

Malum olduğu üzere mülakat çok önemli ve mülakata girildiğinde çeşitli sorular soruluyor. Facebook grubumuzda mülakata giren arkadaşların yazdıklarına göre toplanan sınav soruları aşağıdaki gibidir, örnek olması amacı ile paylaşılmıştır.

1.Genel görüşme
2.Meclis araştırma
3.Nasturiler

4.Gümrü antlaşması
5.Bendeki kuş başkasındaki kuştan İyidir sözünü açıklayan
6.Kriz yönetimi nedir
7.Kanunun bağlayıcılığı nedir
8.Ceza ehliyeti nedir
9.Cezayı ortadan kaldıran nedenler nelerdir
10.Devlet adına kamulaştırma kararını kimler alır
11.Çoğunlukçu Demokrasi nedir
12.Apo?nun yakalandığı net tarih nedir
13.28 Şubat darbesini yapan komutanlar kimlerdir
14.Polisin imajı nedir
15.İstinabe
16.Parlamento kararları nelerdir
17.Derdestlik nedir
18.Hukuk Devleti?nin unsurları
19.Derneklerde zorunlu olan organlar
20.Tahrik
21.İdari yargıda itiraz davası
22.2010 değişikliği ile yargı yolu açılan işlemler
23.Normlar hiyerarşisi
24.Anayasanın temel ilkeleri
25.Hüküm uyuşmazlığı ve görev uyuşmazlığı

1.Ayrıldığın kuruma karşı görev ve almamı nedir
2.Washington d.c nedir
3.1982 Anayasası nda insan hakları anayasanın kaçıncı maddesi ne başlar

4.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre barışçıl toplantı ve Gösteri yürüyüşüne kolluğun görevi nedir
5.İttihat ve Terakki kelimeleri hangi anlama gelir
6.İttihat ve Terakki Cemiyeti hangi yıllar arasında devlet yönetiminde faaliyette bulunmuştur
7.İttihat ve Terakki Batı dillerinde ne anlama gelir
8.İttihat ve Terakki?nin çalışmaları nelerdir
9.31 Mart Olayı nedir
10.İttihat ve Terakki nin kurucusu kimdir
11.İttihat ve Terakki nin Üyeleri kimlerdir
12.Silahının seri numarası nedir
13.Dhkpcnin kurucusu kimdir ne zaman kuruldu amacı nedir Hedef aldığı ülke neresidir
14.Anayasa mahkemesine bireysel başvuru nedir
15.Osmanlı?nın kuruluş yılı hangi tarihler arasını kapsar
16.Insan haklarına neden saygı duymalıyız
17.İstiklal Mahkemeleri nedir hangi dönemlerde kurulmuştur
18.Toplum destekli polisliğin önemi nedir
19.Özgürlük ve güvenlik çakışır mı
20.Sivas Kongresi?nin önemi nedir
21.Misakı Milli nedir
22.Empati ve Sempati nedir
23.Türkiye deki ve dünyadaki terör örgütleri nelerdir
24.Enver Paşa?nın hataları nelerdir
25.Anıtkabir ne zaman yapıldı Anıtkabir de hangi Müzeler yer alır
26.Istihbarat devlet güvenlik ilişkisini anlatan
27.Hak nedir
28.Haklar kaça ayrılır
29.İyiniyet nedir
30.DNA nedir
31.Toplumsal olaylarda kullanılan kimyasal gazlar nedir kaça ayrılır Türkiye de toplumsal olaylarda hangi gazlar kullanılır
32.Kişilik hakkı nedir kişilik hakları durdurulabilir mi kişilik hakları sınırlandırılabilir mi kişilik haklarının korunmasıyla ilgili husus Anayasamızın kaçıncı maddesinde yer alır
33.Terör nedir
34.Polisin arama durdurma ve kimlik sorma yetkisi nelerdir
35.Marksist leninist komünist parti nin amacı nedir
36.PKK nedir Kurucusu kimdir
37.Hizbullah?ın şu anki başkanı kimdir
38.Açık ve kapalı alanlarda Pusu ve tehlikeler nelerdir
39.Dev solun kurucusu kimdir
40.Insan haklarında altın kural nedir
41.Ceza hukuku nedir
42.Ceza hukukunda cezalar kaça ayrılır
43.G20 nedir
44.Avrupa Birliği
45.Meşru müdafaa nedir
46.İki günü eşit olan ziyandadır sözünü açıkla kim söylemiştir
47.Zorunluluk hali nedir
48.Uzaya giden ilk ekibin yapacağı işlemler nelerdir
49.Suç analizi nedir
50.Anayasa nedir
51.Anayasanın üstünlüğü nedir
52.Katı Anayasa ve yumuşak anayasa nedir
53.Devlet ve hükümet nedir farkları nelerdir
54.Kuvvetler ayrılığı ve Kuvvetler birliği nedir
55.Cumhuriyet nedir
56.Demokrasi nedir

57.Laiklik nedir
58.Vesayet denetimi nedir
59.Hiyerarji denetimi nedir
60.Suça teşebbüs nedir
61.Gönüllü vazgeçme nedir
62.Ceza hukuku nedir
63.Fizan nedir
64.Anayasanın değişmeyen maddeleri nelerdir
65.Kimler ömür boyu silah kullanır
66.Devlet memurluğundan çıkarma cezasının bir alt cezası nedir
67.Fiili memurluk nedir
68.Olağan kanun hükmünde kararname nedir
69.Olağanüstü hal kanun hükmünde kararname nedir
70.Yeni Türk Ticaret Kanunu ne zaman yürürlüğe girdi
71.Cekidek haklar nelerdir
72.Köy derneği kimlerden oluşur
73.İdari yargıda olağan kanun yolları nelerdir
74.İdari yargıda olağanüstü kanun yolları nelerdir
75.Ceza hukukunda olağan kanun yolları nelerdir
76.Ceza hukukunda olağanüstü kanun yolları nelerdir
77.Haksız fiil nedir
78.Derdestlik nedir
79.Yürütmenin durdurulması nedir
80.Vasi ve kayyım arasındaki fark nedir
81.Plebisit nedir
82.Gaiplik nedir
83.Ecrimisil nedir
84.Bağlı yetki nedir
85.Iptal davaları ile tam yargı davaları arasındaki farklar nelerdir
161.Fizan
162.Özgürlük güvenlik dengesi
163.Ceza hukuku nedir

164.Anayasanın değişmeyen maddeleri nelerdir
165.Anıtkabir de hangi Müzeler vardır
166.Ömür boyu silah alanlar
167.Devlet memurluğundan çıkarma cezasının bir alt cezası nedir
168.Yargı yoluna kapalı işlemler hangileridir
169.Fiili memurluk nedir
170.Olağanüstü kanun hükmünde kararname nedir
171.Yeni Türk Ticaret Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek
172.Ulan kanun hükmünde kararname nedir
173.Köy derneği kimlerden oluşur
174.Çekirdek haklar hangileridir
175.Başkanlık yarı başkanlık ve parlamenter sistem nedir
176.Demokratik Toplum düzeninin gerekleri nelerdir
177.Olağan ve olağanüstü kanun yolları nelerdir
178.Haksız fiil nedir
179.Derdestlik nedir
180.Yürütmenin durdurulması nedir
181.Vasi ve kayyım nedir Aralarındaki fark nedir
182.Plebisit nedir
183.Gaiplik nedir
184.Istinabe nedir
185.Hüküm uyuşmazlığı ve görev uyuşmazlığı

186.Yetki genişliği nedir
187.Fiili yol nedir
188.Bağlı yetki nedir takdir yetkisi nedir
189.Iptal davaları ile tam yargı davalarının farkları nelerdir
190.Ecrimisil nedir
191.Yetki devri imza Devri nedir farkları nelerdir
192.Mutlak dokunulmazlık nedir
193.Somut norm denetimi nedir
194.Ara seçim nedir
195.Kamu denetçiliği nedir
196.Bakanlar Kurulu kararıyla şirket kurulabilir mi
197.Yargılamanın yenilenmesi nedir
198.Yürütmenin durdurulması nedir
199.İdari yargıda itiraz davası
200.Butland
201.Iptal ve tam yargı davası farkları
202.Hak düşürücü süre ile zamanaşımı nin farkları
203.Zaman aşımı
204.Meşru savunma
205.Haksız tahrik
206.Etkin pişmanlık
207.2010 değişikliği ile yargı yolu açılan işlemler
208.Hukuk Devleti nin unsurları
209.Anayasa mahkemesinde açılan davalar
210.Hak ehliyeti ve fiil ehliyeti
211.Derneklerde zorunlu olan organlar
212.Vakıflarda zorunlu organ
213.Normlar hiyerarşisi
214.Anayasanın temel ilkeleri
215.Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın ilk 4 maddesi
216.Cumhurbaşkanı nın tek başına yaptığı işlemler
217.Hukuk Devleti nin unsurları
218.Hukuk Devletinin özellikleri

219.Derdestlik
220.Cezayı ortadan kaldıran nedenler
221.Itirazen şikayet hakkında bilgi
222.Suçun unsurları
223.Zincirleme suç
224.Aktif statü hakları
225.Pozitif statü hakları
226.Milletvekilliğinin düşme nedenleri
227.Gensoru
228.Parlamento kararları
229.Soru
230.Genel görüşme
231.Meclis soruşturması
232.Meclis araştırması
233.Hiyerarşi ve idari Vesayet farkları
234.Türkiye Cumhuriyeti devlet idaresinin temel görevleri
235.Yer yönünden yerinden yönetim ile Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşlarının farkları
236.Temel hak ve ödevlerin sınırlandırılması ve durdurulmasının sebepleri
237.Istinabe nedir
238.Sure ve cezaların geçmişe yürümesi
239.Kanun yararına bozma nedir
240.Yetki devri nedir
241.Kanunun bağlayıcılığı nedir
242.Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
243.Cezai ehliyet nedir kimlerde bulunur
244.Cezayı ortadan kaldıran nedenler nelerdir
245.Devlet adına kamulaştırma kararını kim alır

246.Kamu yararı kararı verecek merciler kimlerdir
247.Çoğunlukçu Demokrasi nedir
248.Bulgu ve delil kavramlarını açıklayın
249.Apo nun yakalandığı net Tarih kaçıncı hükümet döneminde yakalandı
250.28 Şubat darbesini yapan 5 Beni arayanın adını söyleyen
251.Polisin imajı
252.Horozu çok olan köyün sabahı geç olur
253.Bendeki kuş başkasındaki kuştan iyidir
254.Taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir
255.Birleşmiş Milletler eğitim Bilim ve Kültür örgütü
256.Polis nedir
257.İttihat ve Terakki Üyeleri kimlerdir
258.İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
259.Gümrü antlaşması
260.Nasturiler
261.Kriz yönetimi
262.Mobese Lale nin suçu önlemedeki rolü nedir
263.İlk yardım nedir ve Ülkemizde ilk yardım konusunda yaşanan sorunlar nelerdir

4 geri izleme / bildirim

  1. Meslek İçi Komiserlik Sınavı Hakkında Genel Bilgi | Kolluk Kuvvetleri
  2. 2021 Yılı Meslek İçi Komiserlik Sınavı Hakkında - ÂLİM SÖZLÜK
  3. Meslek İçi Komiserlik Mülakat Soruları - ÂLİM SÖZLÜK
  4. Meslek İçi Komiser Yardımcılığı Sınavına Hazırlık | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın