Polisin il dışına görevlendirilmesi

Polisin İl dışı görevlendirmesinde 5442 sayılı il idaresi kanununun 11. maddesi çerçevesinde il içerisindeki geçici görevlendirmeler Valilik Makamınca, İller arası geçici görevlendirmeler ise 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 177. maddesi ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 96. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Diğer bir şekilde ilçeden ile görevli gidilirken kaymakamlıktan olur alınıp görevlendirilme yapılır, farklı bir ile görevlendirme yapılırken yukarıda belirtilen genelgeye istinaden 24 saat öncesi ve sonrası ya da 48 saat öncesi ve sonrası istirahat yazılır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.1.EGM.0.71.03.03 E.G.M. Genelge No : 2009/81

f-) Merkez ve taşra teşkilatında görevli olup, alınan geçici görevlendirme onayına istinaden çalıştığı il dışında görevlendirilen personele gidiş için en az 1 (bir) en fazla 2 ( iki) ve dönüş için en az 1 (bir) en fazla 2 (iki) gün yol izni verilmesini, yol izninde gidilecek yerin 600 km’ye kadar (1) gün, 600 km’den sonra (2) gün olarak hesaplanmasını, belirtir.

ETK Madde 96 – Emniyet Umum Müdürlüğü; merkez ve vilayetler teşkilatında maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu her hangi bir memur veya müstahdemi, ifası emniyet Umum Müdürlüğüne ait bir iş için orada emniyet teşkilatı ve münhal vazife bulunup bulunmamasile mukayyet olmaksızın, kadroda gösterilen tahsisatile dilediği yerde kullanabilir.

DMK Yolluk giderleri ve gündelikleri: Madde 177 – Bu Kanun hükümlerine tabi Devlet memurlarından bir görevin ifası için sürekli veya geçici olarak görev yerinden ayrılanların yol giderleri ve gündelikleri, yolluklar hakkındaki özel kanun hükümlerine göre ödenir. Sözleşmeli olarak çalıştırılanların yol masrafları ile gündelikleri sözleşmelerindeki şartlara göre ödenir.

İl idare kanunu Madde 11 –
(1) A) Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve
teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder, bu teşkilat amir ve memurları vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.

B) Memleketin sınır ve kıyı emniyetini ve sınır ve kıyı emniyetiyle ilgili bütün işleri, yürürlükte bulunan hükümlere göre sağlar ve yürütür.

C) İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. (Ek cümle: 25/7/2018-7145/1 md.) Bunları sağlamak için vali gereken karar ve
tedbirleri alır.


(Ek paragraf: 25/7/2018-7145/1 md.)Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hâllerde on beş günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı
kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir
veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın