İdari soruşturma nedir? Muhakkik’in yetkileri ?

İdari soruşturma yani disiplin soruşturması nedir?

Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara uygulanacak cezai müeyyidenin hukuka uygun olması ve gerçeğin şüpheye yer vermeyecek tarzda ortaya konularak tespiti amacıyla açılan soruşturmaya denir.

Daha önceden belirlenen disiplin kurallarına aykırı fiil olduğu tespit edilen, eylem, işlem, tutum ya da davranışın memur tarafından işlendiğinin iddia, ihbar, şikâyet veya diğer yöntemlerle ileri sürülmesi halinde memurun suçla ilgi derecesini ortaya çıkarmak ve gerçekleri objektif kriterlerle ortaya koymak amacıyla yetkili amirin emriyle yapılan her türlü araştırma ve inceleme işlemini idari soruşturma olarak tanımlamak mümkündür. İdari soruşturma genellikle, memur ve kamu görevlileri için söz konusu olabilir. Polisler icin Polis disiplin tüzüğü ile işlem yapılır ve buna göre ceza verilir.

İdari inceleme veya soruşturma sonunda elde edilen tüm evraklar, belge ve bilgiler soruşturma dosyası veya fezleke ile komisyon veya kurullara gönderilir.

Fezleke adli ve idari soruşturma sonucunda düzenlenir. İdari soruşturmalar sonunda düzenlenen fezlekelerde soruşturmacının görüş ve kanaatine yer verilir, yani adli, idari, disiplin, mali yönlerden yapılması gerekenleri kanaat getir, buna göre bir karar verilir, ya dosya işlemden kaldırılır yada ceza verilir.

https://polis365.com/2020/12/18/disiplin-sorusturmasi-son-savunma/

Bahse konu soruşturmacı, suçun ne olduğunu belirler, bu konuda delilleri toplar ve hazırlayacağı raporun sonunda, hakkında soruşturma yapılan görevli ile ilgili görüşünü belirterek, soruşturma dosyasını, soruşturma emrini veren makama teslim eder.

İlgili makam, soruşturmacıların tanzim ettiği soruşturma raporu veya fezlekeye bağlı tahkikat evrakını inceleyerek aşağıdaki kararlardan birini verir.

• Disiplin kuruluna sevk edebilir

• Re’sen ceza takdiri vardır ceza verebilir.

• İşlemden kaldırma, kararlarından birini verebilir. Bunların herhangi birinin uygulanması tabiki de olayın somutluluğunun ispatlanmasına dayanır.

Peki Muhakkik Ve Müfettişlerin Delil Toplama Görev Ve Yetkileri nelerdir?

Tayin yolu ile atanan muhakkik ve müfettişlerin takdir edersiniz ki geniş görev ve yetkileri vardır.

İdari soruşturmanın seyrinde önemli bir yere sahip olan bu kişiler yetkililerini delillendirme ile ilgili olarak kullanırlar.

Hakkında soruşturma yapılanın lehine olanlar da dahil olmak üzere olayı aydınlatacak tüm delil, bilgi ve belgeleri topladığı gibi, tüm tarafların ifadelerini alır ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi ya da keşif yaptırılabilir.

Suçun sabit olarak kesinleştirilmesi için muhakkik ve müfettişle doktor raporu, uzman incelemesi raporu, görev listesi, film, kaset, CD, fotoğraf gibi maddi delilleri mutlak surette temin etmesi, soruşturma dosyasına koyarak irdelemesi ve bu deliller doğrultusunda kanaat belirtmesi gerekir. İdari soruşturmaya neden olan konunun açıklığa kavuşturulması ve fiille orantılı bir cezaya hüküm verilebilmesi için delillendirmenin yapılması gerekir.

Delil elde etme yetkisi bulunan muhakkik ve müfettişlerin bu alanda çalışma yaparak soruşturma dosyasına elde ettikleri delilleri eklemelidirler.

Kamu veya özel kuruluş yetkileri şu şekilde dir ki soruşturmacıların, istedikleri her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri gecikmeden vermek ve gerekli yardımları yapmak zorundadırlar. İdari soruşturmasını geciktirenler veya zamanaşımına uğramasına neden olanlar hakkında idari soruşturma açılır ve gerekli ceza verilir.

Yine gerçek bilgi, belge ve olaylara dayanmadan verilen kanaatler ve bunlara bağlı olarak verilen cezalardan ilgili kişi ve kurulların sorumluluğu söz konusu olur.

Bakınız Disiplin Soruşturmasının Açılması ve Yürütülmesi şu şekilde olur. Disiplin soruşturmaları, soruşturma emri vermeye yetkili makamların soruşturma emri ile başlatılır.

Şu nokta önemlidir ki soruşturma emri vermeye yetkili makamların memur yada kamu görevlilerinin işlediği öne sürülen fiillerin soruşturmaya değer nitelikte olduğuna kanaat getirilmesi üzerine, müfettiş veya muhakkiklere mevzuatın tanıdığı yetkiler çerçevesinde konunun soruşturmasını yapmak üzere yazılı emirlere denir.Soruşturma emri vermeye yetkili olanlar soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi, görevli memur aracılığı ile de yaptırabilirler.

Disiplin soruşturması sona erince bir soruşturma raporu tanzim edilir. Sonuçta Netice ve kanaat bölümünde ise;suçun subuta ermesi durumunda, uygulanması gereken ceza gerekçeli olarak teklif edilir. Bu teklife göre ilgili makam gerekli kararı verir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın