Yakalama sırasında kolluk memurunun uyması gereken kurallar nelerdir?

Bu başlığa geldiyseniz Kolluk Kuvvetleri olarak bizim bilgiye önem veren kullanıcımız size şöyle izah edelim, ilk olarak yakalanan kişinin zarar vermesini önleyecek tedbirlerin alınması gerekir.


Silah Denetimi Yapmak: Yakalama yetkisinin doğduğu durumlarda kuşkusuz önce kolluk görevlisinin kendi güvenliğini sağlaması gerekir. Bu amaçla, silah kontrolü yapılabilir. Durdurma yetkisinin doğduğu durumlarda (PVSK 4A/1), kolluk görevlisi durdurduğu kişi üzerinde silah bulunduğu hususunda “Yeterli Makul Şüphe” varlığı halinde, şahsın kendisine veya başkasına zarar vermesini önlemek amacına yönelik tedbirleri, PVSK 4A/6 ya göre alır, Arama Yönetmeliği 14. maddeye istinaden yoklama suretiyle denetleme yapılabilir.
Yoklama, “arama” olmadığından, yoklama denetimini yapabilmek için, YAZILI EMİR ALINMASI GEREKMEZ.

Zor kullanma ve kelepçe takma

Yakalanan veya tutuklanan kişiye yakalamanın gerektiği kadar zor kullanılabilir (PVSK 16). Bu yakalama tutağına kademeli olarak zor kullanılarak şeklinde belirtilmelidir.


Yakalanan kişilere kural olarak KELEPÇE takılmaz. Ancak, kaçacaklarına ya da kendisi veya başkalarının hayat ve beden bütünlükleri bakımından tehlike arz ettiğine ilişkin belirtilerin varlığı halinde, kelepçe takma kolluk görevlisinin takdirine bırakılmıştır (CMK 93; Yakalama Yönetmeliği 7).

Ayrıca ÇKK 18 maddesine göre, çocuklara zincir, kelepçe ve benzeri aletler takılamaz, ancak kolluk gerekli başka önlemleri alır.


“Elleri kelepçelenmiş bir şüpheli şahsın”, basında görüntülerinin yayınlanması, adil yargılanma ve suçsuzluk karinesini ihlal eder. Bu hususa da dikkat etmek gerekir. (Yakalama Yönetmeliği 27)..

“Derhal” hak bildirme mecburiyeti vardır. Yakalama Prosedürüne göre herkes tarafından yakalanıp kolluğa teslim edilen veya kolluk görevlilerince yakalanan kişiye kolluk tarafından kanun hakları gecikmeksizin bildirilmesi gerekir. (CMK 90/4).

Yakalanana haklarının bildirilmesi, sadece yasal bir zorunluluğun biçimsel olarak yerine getirilmesi şeklinde değil, yakalananın kişisel özellikleri(dil, tahsil, statüsü vb. özellikler) göz önünde tutularak yapılmalıdır. Kolluk personelinin “yoklama” işleminden, “arama” işlemine geçmesi.Kontrol, “durdurma ve sıvazlayarak” silah kontrolü yapma , arama sayılmadığından bu işlem yapılabilir. Sadece kişinin üzerinde silah bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ile sınırlıdır bu husus önemlidir. (PVSK 9, Yakalama Yönetmeliği 6/2).Diğer yakalama türlerinde ise, “YAZILI EMİR ALARAK” “delil araması” da yapılabilir.

Bakınız eğer yakalama işlemi bir evde yapılmış ise bu yakalama da, zarar vermeyi önleyecek tedbir niteliğinde (CMK 90/4, 118/2) bir arama yetkisi doğurur; Evde yakalamanın yapıldığı yerin çevresinde dar kapsamlı arama yetkisi doğar. Ancak bu arama suç ile sınırlı bir aramadır buna dikkat edelim.”Yakalama sebebinin” söylenmesi gerekir, Bunun söylenmemesi, CMK 141/1-g gereği, tazminat istemi hakkını doğurur, buna da dikkat edelim.

1 geri izleme / bildirim

  1. Yakalama işlemi makul şüpheye dayanmakta mıdır ? – Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın