PMYO VE POMEM ADAYLAR SAĞLIK ŞARTLARI NELER ?

23.12.2020

Giriş Raporunda hangi şartlar aranmaktadır?

Öğrencilerin hangi branşlardan rapor alacağı ve bu raporda nelerin yer alması gerektiği yönetmeliğe ekli Ek 1 sayılı listede sıralanmıştır. Bunlar;

Giriş raporda bulunması gereken branşlar ve yapılması gereken muayeneler;

 • Endokrinoloji.
 • Nefroloji.
 • Hematoloji.
 • Gastroenteroloji.
 • Romatoloji.
 • Enfeksiyon Hastalıkları.
 • Kardiyoloji.
 • Göğüs Hastalıkları.
 • Genel Cerrrahi.
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları.
 • Ağız ve Diş Sağlığı.
 • Göz Hastalıkları.
 • Üroloji.
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum.
 • Ortopedi ve Travmatoloji.
 • Nöroloji.
 • Psikiyatri.
 • Dermatoloji.
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer branş muayeneleri.

Not: a,b,c,ç ve d’de yer alan bölümlerin muayenelerinin Dahiliye uzmanı doktor tarafından yapılıp onaylanması yeterlidir, ihtiyaç duyulması halinde ilgili branş uzman doktoru görüşüne başvurulması gerekir.

(2) Giriş raporda bulunması gereken görüntüleme yöntemleri ve fonksiyon tespit yöntemleri;

 • PA akciğer grafisi.
 • Tüm batın USG.
 • Genital USG (Bayan adaylar için).
 • Ekokardiografi (EKO).
 • Elektrokardiografi (EKG).
 • Solunum Fonksiyon Testi.
 • Odiometri.
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer görüntüleme yöntemleri, fonksiyon tespit yöntemleri ve diğer test yöntemleri.

(3) Giriş raporda bulunması gereken laboratuvar testleri;

 • AKŞ, TSH.
 • İdrar Biyokimyası/Mikroskopisi, Cre, Üre.
 • Tam Kan Sayımı.
 • ALT, AST, GGT, HBsAg, HBV DNA (HBsAg(+) ise), Anti HCV, HCV RNA (Anti HCV(+) ise), Anti HİV I-II.
 • Kanda β-hCG.
 • Hastane sağlık kurulunun gerekli göreceği diğer laboratuvar testleri.

(4) Giriş raporunun usule uygun olması için;

 • Adayı hastaneye sevk eden makamın onayı bulunmalıdır.
 • Adayı hastaneye sevk eden makam tarafından onaylanmış olan, son 6 ay içinde çekilmiş resim bulunmalıdır.
 • Kimlik bilgileri bulunmalıdır.
 • Rapor tarihi ve sayısı bulunmalıdır.
 • Her branş için tarih ve sayı, muayene bulguları ve sonuçları, ilgili uzman doktor kaşe ve imzaları, hastane sağlık kurulunun kaşe ve imzaları bulunmalıdır.
 • Her branş için belirlenmiş olan laboratuvar testlerinin, görüntüleme yöntemlerinin ve fonksiyon tespit yöntemlerinin sonuçları eksiksiz ve detaylı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.
 • Teşhis ve karar haneleri ile rapordaki diğer tüm haneler eksiksiz ve detaylı şekilde doldurulur, boş bırakılamaz.
 • Giriş raporunda bulunan Hastane Sağlık Kurulu onay kısmında hangi branş hekimlerinin onayının bulunacağı Hastane Sağlık Kurulu veya Hastane Yönetimi tarafından belirlenir, kişide tespit edilen hastalıklar veya sakatlıklar, bu uzmanlık dallarının dışında ise ilgili branşların uzman hekimlerinin de giriş raporunun onay kısmında onaylarının bulunması şarttır. Sağlık Kurulunda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.

Rapor alındıktan sonra ne olacaktır?

Sağlık kuruluşu her bir adayı sağlık yönünde ayrı ayrı değerlendirir ve hakkında rapor düzenler. Bu rapor neticesinde öğrenci adayları sağlık açısından A, B, C veya D dilimlerinden birine girerler.

Hangi durumların hangi dilim kapsamında kaldığı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne ekli EK-3 sayılı listede yer almaktadır.

Kesin kayıt için öğrenci adayları A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadırlar. Diğer dilimlerde yer alan adaylar öğrenci olamazlar (md. 5).

Adayda yer alan sağlık sorunu eğer düzeltilebilir nitelikte ise ne olur?

Cevap: Hastanelerde aday, mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin, adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için muayene tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. (m. 7)

Bu raporlar kim tarafından incelenmektedir ve nihâi kararı kim, nasıl bir süreç içerisinde vermektedir?

Öğrenci adaylarına ait giriş raporları ve sağlıkla ilgili diğer belgeleri, yetkili sağlık komisyonu tarafından incelenir.

Bu inceleme sonucunda; rapordaki laboratuvar ve diğer test yöntemlerinin sonuçları, muayene bulgu ve sonuçları ile teşhis, dilim ve karar arasında çelişki olmayan durumlarda, öğrenci adayı hakkında tek raporla, “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklinde kesin karar verilebilir.

Bulgu, teşhis ve dilim yönünden, verilen kararın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığının tespiti halinde; rapor aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı başka bir tam teşekküllü hastaneye bulgu, teşhis, dilim ve karar ile ilgili sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere sevk edilebilir. Sevk edilen hastaneden alınan sağlık kurulu raporundaki veya iade dönüşü gelen giriş raporundaki bulgu, teşhis, dilim ve karara göre öğrenci olup olamayacağına karar verilir. Çelişkili durum devam ediyorsa, giriş raporu veya danışman hastane raporu aynı hastaneye iade edilebilir veya öğrenci adayı hakkında netlik oluşana kadar 19 uncu maddede belirtilen danışman hastanelerin görüşüne başvurulabilir. Bulgu, teşhis, dilim ve karar yönünden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan sağlık kurulu raporuna göre karar verilir.

Sağlık komisyonunun gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci adayı Daire Başkanlığına çağrılarak, sağlık komisyonunca değerlendirilir. Daire Başkanlığına çağırılan öğrenci adayının, tebliğ tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sağlık komisyonuna gelmesi şarttır. Bu değerlendirme sonucunda veya hiç çağırılmadan hastanelere sevk edilenler, aynı ilde sevk edildi ise, tebliğ tarihini takip eden bir sonraki mesai günü bitimine kadar, il dışına sevk edildi ise tebliğ tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde sevk olunan hastaneye müracaat etmek zorundadırlar. Hastanelere müracaat etmeyen veya müracaat etmelerine rağmen işlemlerini yarıda bırakarak ayrılan öğrenci adaylarının, adaylık hakları okul yönetimince sona erdirilir.

Öğrenci adayı hakkındaki kesin karar, inceleme tarihindeki mevcut sağlık durumuna göre verilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adaylıktan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir. Bu tür tedavi ve operasyonlar için inceleme tarihinden sonra hiçbir şekilde süre verilemez. Öğrenci adayı hakkındaki “Öğrenci Olur” veya “Öğrenci Olamaz” şeklindeki nihai kararlar sağlık komisyonu tarafından verilir.

Sağlık komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonuçları, Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere bildirilir. (md. 10)

Sağlık Komisyonu olumsuz karar verirse ne olur?

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” ya da “”YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLAMAZ” kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanlık onayı ile kesilir ve POMEM’lere veya PMYO’lara gereği yapılmak üzere bildirilir. (m. 17/2)

Ancak bu kişiler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisindebir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden veya devlet üniversite hastanelerinden alacakları sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya ““YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİSİ OLUR” kararı verilenlerin diğer şartları da taşıyor olmaları halinde ilk başlatılacak eğitim öğretim dönemi için POMEM’lere veya PMYO’lara planlamaları yapılır. (m. 17/3)

You cannot copy content of this page