Suç ve Ceza Nedeniyle Memuriyetten Çıkarılma ve Dönme Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 98. Maddesine göre memuriyetten çıkarılma veya atılma; bir memurun devlet memurluğuna kabul edilme şartlarından (madde 48) herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurluk esnasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memuriyet görevine son verilmesidir.

Bu bağlamda TCK m.53 hükmüne göre, cezanın infazının tamamlanmasıyla kişilerin yoksun kalacağı haklara ve memuriyet görevine de yeni bir işleme gerek kalmaksızın kavuşacağı açıktır.

www.polis365.com olarak yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre Suçun taksirli suç olması veya kasten işlenmiş olsa bile 1 yılın altında hapis cezasına hükmedilmiş olması halinde ise; hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar memur hakkında “görevden uzaklaştırma” kararı verilmelidir. (657 sayılı Kanun m.140). Yetkili amir görevden uzaklaştırma kararı uygulanan memurun durumunu her iki ayda bir yeniden değerlendirerek göreve dönüp dönemeyeceği hakkında bir karar alır (m.145/2). Yetkili amir, iki aylık periyotlar halinde yaptığı inceleme sırasında, hapis cezasının infaz süresinin tamamlandığını gördüğünde memurun görevine dönmesine (iadesine) karar verirler.

Bu bağlamda Yüz kızartıcı suçlar olarak da nitelenen memuriyete engel suçlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu m.48/5’te sınırlı sayıda düzenlenmiş olup şunlardır:

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar (TCK m.309 ila m.316 arasındaki tüm suçlar),
İhaleye fesat karıştırma,
Edimin ifasına fesat karıştırma,
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
Kaçakçılık suçları,
Hırsızlık Suçu,
Dolandırıcılık Suçu,
Güveni Kötüye Kullanma Suçu,
Rüşvet Suçu,
İrtikap Suçu,
Zimmet Suçu,
Hileli İflas (TCK md.161),
Tüm sahtecilik suçları, (Özel Belgede Sahtecilik Suçu, Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu, Parada Sahtecilik Suçu (TCK md.197), Kıymetli Damgada Sahtecilik (TCK md.199),Mühürde Sahtecilik Suçu (TCK md. 202) vb.).
Kişi memuriyete kabul edildikten sonra, bu suçları memuriyetten önce işlediği sonradan anlaşılırsa veya memurluk esnasında memuriyet engeli olarak kabul edilen bu suçlardan herhangi biriyle mahkum olursa memurluk görevine son verilir. Memur, tüm memurluk süresi boyunca 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirlenen şartları taşımak zorundadır (657 sayılı Kanun m.98). Yukarıdaki suçlardan herhangi birinin işlenmesi halinde devlet memurluğu yapma şartları ortadan kalkmaktadır.

Memnu Hakların İadesi Kararının Devlet Memurluğuna Etkisi

Hukukta Genel Kural olarak, suç işlenmesine bağlı hak yoksunlukları 5237 sayılı TCK madde 53‘te düzenlenmiş, cezanın infazına veya bu maddeye göre ceza mahkemesinin belirlediği süreye kadar hükümlü bazı haklardan mahrum bırakılmıştır. TCK m.53’e göre belirlenen süreler usulüne uygun bir biçimde geçtikten sonra hükümlü mahrum olduğu haklara yeniden kavuşurlar. Ancak, bazı özel Kanunlardaki hak yoksunluklarına dair düzenlemeler, 5237 sayılı TCK m.53’teki genel kuralın dışındadır. Özel kanunlardaki hak yoksunlukları TCK m.53’te belirlenen süreler geçse ble devam edebilir. Özel kanunlardaki hak yoksunlukları ancak memnu hakların iadesi müessesesi ile ortadan kaldırılır.

657 sayılı Kanun’nun 48/A-5 maddesi gereği memuriyetten çıkarılanlar, memnu hakların iadesi kararı alsalar bile memuriyete geri dönmeleri doğal olarak mümkün değildir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın