Topluma ve Devlete Karşı Suçlar

Bir takım suçlar, doğrudan belirli bir kişiye karşı değil de, toplumun geneline karşı işlenmiş kabul edilmektedir. Bu durumun doğal olarak altında yatan düşünce, suç teşkil edilen fiilin işlenmesinin genel olarak tüm toplumun huzur ve güvenliğini bozduğu içindir. İşte bu anlayışla, Türk Ceza Kanunu’nda topluma karşı suçlar ayrıca düzenlenmiştir.

Söz konusu kısımda düzenlenen suçlarla ilgili; doğal olarak suçun tanımı ve suç oluştuğunun kabulü için mutlaka bulunması gereken unsurlar, suçun nitelikli halleri, suça karşı öngörülmüş olan cezanın alt sınırı ve üst sınırı ayrı ayrı belirtilmiştir.

Bu bağlamda Topluma karşı suçlar, kanunda; genel tehlike yaratan suçlar, çevreye karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, kamu güvenine karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar, ulaşım araçlarına ya da sabit platformlara karşı suçlar, genel ahlaka karşı suçlar, aile düzenine karşı suçlar, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar ve bilişim alanında suçlar başlıklı altında sayılmıştır.

www.polis365.com olarak yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre her kolluk kuvvetinin öğrenmesi ve bilmesi gereken ;

Kanunda bu suç tipleri şunlardır:

 • Genel güvenliğin kasten veya taksirle tehlikeye sokulması,
 • Radyasyon yayma,
 • Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme,
 • Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi,
 • Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlali,
 • İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama,
 • İşaret ve engel koymama,
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma,
 • Çevrenin kasten veya taksirle kirletilmesi,
 • Gürültüye neden olma,
 • İmar kirliliğine neden olma,
 • Zehirli madde katma,
 • Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti,
 • Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak,
 • Zehirli madde imal ve ticareti,
 • Sağlık için tehlikeli madde temini,
 • Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma,
 • Usulsüz ölü gömülmesi,
 • Parada sahtecilik,
 • Kıymetli damgada sahtecilik,
 • Mühürde sahtecilik,
 • Mühür bozma,
 • Resmi belgede sahtecilik,
 • Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan,
 • Özel belgede sahtecilik,
 • Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek,
 • Açığa imzanın kötüye kullanılması,
 • Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit,
 • Suç işlemeye tahrik,
 • Suçu ve suçluyu övme,
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama,
 • Kanunlara uymamaya tahrik,
 • Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma,
 • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
 • Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması,
 • Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali,
 • Hayasızca hareketler,
 • Müstehcenlik,
 • Fuhuş,
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama,
 • Dilencilik,
 • Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören,
 • Çocuğun soybağını değiştirme,
 • Kötü muamele,
 • Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali,
 • Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması,
 • İhaleye fesat karıştırma,
 • Edimin ifasına fesat karıştırma,
 • Fiyatları etkileme,
 • Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma,
 • Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması,
 • Mal veya hizmet satımından kaçınma,
 • Tefecilik,
 • Bilişim sistemine girme,
 • Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme,
 • Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması,
 • Diğer suçlar

Kanunda millete ve devlete karşı suçlar kısmında düzenlenen suç tipleri şunlardır:

 • Zimmet, irtikap ve denetim görevinin ihmali,
 • Rüşvet ve nüfuz ticareti,
 • Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması,
 • Görevi kötüye kullanma ve göreve ilişkin sırrın açıklanması,
 • Kamu görevlisinin ticareti, kamu görevinin terki veya yapılmaması,
 • Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf,
 • Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi,
 • Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma,
 • Görevi yaptırmamak için direnme,
 • Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma,
 • İftira,
 • Suç üstlenme, suç uydurma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs,
 • Suçu bildirmeme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçluyu kayırma,
 • Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme, gizliliğin ihlali,
 • Ses veya görüntülerin kayda alınması,
 • Muhafaza görevini kötüye kullanma,
 • Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama,
 • Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama,
 • Devletin güvenliğine karşı suçlar,
 • Diğer suçlar,

2 yorum

Bir yanıt bırakın