EGM Zorunlu Yer Değiştirmeler

Mazeret atamaları aşağıdaki hallerde talep edilebilir.
a) Personelin veya eş ve çocuklarının hastalığı nedeniyle bulunduğu yerde görev yapamayacağının tam teşekküllü Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınan sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi.
b) 38 inci maddede yer alan eş durumu ve 40’ıncı maddede yer alan öğrenim durumu ile ilgili şartların ortaya çıkması.
c) Personelin boşanması ve boşandığını mahkeme ilamı ile belgelemesi üzerine kendi talebi.
d) 7’nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılanların kendi istekleriyle atanma talebinde bulunması.

YEDİNCİ BÖLÜM
Zorunlu Yer Değiştirmeler


Yetkili Amirlerin Teklifi Üzerine Yer Değiştirme
Madde 34
– (Değişik: 14/6/2010-2010/591 K.)
Kendisinin ve/veya aile fertlerinin tutum, davranış ve fiilleri nedeniyle bulunduğu yerde görev yapma niteliğini kaybettiği değerlendirilen personelin yer değişikliği, gerekçeleri ile birlikte teklif edilebilir. Bu teklif illerde il emniyet müdürünün önerisi üzerine valiler tarafından Bakanlığa, merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında ise birim amirleri tarafından Genel Müdürlüğe yapılır.
Yer değişikliği teklifleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Yer değiştirmenin gerekli olup olmadığı hususunda müfettiş marifetiyle inceleme yaptırılabilir.
Yer değişikliği teklifi uygun görülen personelin yeri, hizmet sürelerine ve yer değiştirme zamanına bakılmaksızın aynı bölge içinde veya başka bir bölgede olmak üzere değiştirilir.

Görevden Uzaklaştırılan veya Tutuklananların Yer Değiştirmeleri Madde 35 – (Değişik fıkra: 15/2/2002-2002/3814 K.) Görevden uzaklaştırılanlar veya göz altına alınanlarla adli makamlarca tutuklanan veya mahkum edilenlerden serbest bırakılanların yeniden göreve alınmaları halinde aynı kadroda çalışmaları, illerde valinin, merkez ve merkeze doğrudan bağlı birimlerde bizzat birim amirlerinin teklifi ile sakıncalı görüldüğü taktirde başka bir ile atanır. Yukarıdaki duruma düşen personelin görev yeri teklife bağlı kalınmaksızın gerekli görüldüğü takdir de atamaya yetkili makamca re’sen değiştirilebilir.

Performans Değerlendirme Puanı Yetersiz Olanların Yer Değiştirmeleri

Madde 36 – (Değişik: 19/3/2012-2012/2962 K.) Bir yıllık performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilen personelin görev yeri, bi- rim içerisinde değiştirilir. Sonraki bir yıllık performans değerlendirme puanı da yetersiz olarak değerlendiri- lenler hizmet içi eğitime tabi tutulur. Eğitim sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlar ile hizmet içi eğitim- de başarılı olmakla birlikte, eğitimi takiben yapılan ilk değerlendirmede yine performans değerlendirme puanı yetersiz olarak değerlendirilenler başka bir birime atanırlar.

Sağlık Sebepleriyle Yer Değiştirme

Madde 37 – (Değişik: 2/3/2001-2001/2146 K.) Personelden, görevli bulunduğu bölgede kalmasının kendisini veya eşini ya da çocuklarından birinin sağlık durumunu tehlikeye sokacağını, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler yer değiştirme istediğinde bulunabilirler. Başka sağlık müesselerinden alınan raporlar geçerli sayılmaz ve işleme konulmaz. (Değişik üçüncü fıkra: 16/2/2016-2016/8539 K.) Bu raporlar Genel Müdürlük Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra, raporda “acil” kaydı olanların en kısa sürede, “acil” kaydı olmayanların ise bu Yönetmelikte belirtilen atama dönemlerinde yer değişimi yapılır. Bu yer değişiminde öncelikle, aynı bölgede rapora uygun bir alt bölge seçilir. Bu bölge içinde raporda belirtilen sağlık şartlarına uygun alt bölge bulunmadığı takdirde, personel diğer bölgeye atanır.

Eş Durumu Bakımından Yer Değiştirme

Madde 38- (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.) Emniyet Teşkilatında çalışan eşlerden birisi, kadro müsait olduğu takdirde diğerinin bulunduğu yere atanabilir. Eşleri emniyet mensubu olmayanlar kadro müsait olduğu takdirde, kurumlar arası koordinasyon sağ- lanarak, bölge hizmet süresini aksatmamak kaydıyla, istekleri üzerine eşlerinin görevli bulunduğu yerlere de atanabilirler. Eş durumu sebebiyle personel bir yerde, o bölge için tespit olunan hizmet süresinden en çok üç yıl fazla kalabilir.

Genel İdare Hizmet Sınıfına Atanma

Madde 39 – Personelin, sağlık ve eş durumu sebebiyle Yönetmeliğin 30, 37 ve 38 inci maddelerinde gösterilen usul ve esaslara göre erteleme ve yer değişikliği yapılır. Ancak;

a) Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde sayılan hallerden biri sebebiyle başka bir ile atandıkları halde, kendisinin veya eş ve çocuklarının sağlık durumları sebebiyle atandığı yerde veya eski görev yerinin dışında bir bölgede görev yapamayacağı tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden veya üniversite hastanesinden, özel üniversite hastanesi hariç, alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenenler, önceden adlarına tebligat yapılmak suretiyle doğrudan,

b) (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.) Yer değiştirme işlemine tabi personelin kendisinin, eş veya
çocuklarının sağlık özürleri sebebiyle en fazla 6 yıl, eş durumu sebebiyle 3 yıl ertelenebilme imkanı tanıyan
30 ve 38 inci maddelerdeki hükme rağmen, bu süreden fazla aynı yerde veya bölgede kalmak zorunda bulu-
nanlar, kendilerine bildirilerek Emniyet Genel Müdürünün teklifi, Bakan’ın onayı ile Genel İdari Hizmetleri
sınıfından bir göreve atanabilirler.


Çocukların Öğrenim Durumları Sebebiyle Yer Değiştirme
Madde 40
– (Değişik: 15/2/2002-2002/3814 K.)
Personelin, üniversite ve yüksek okullarda öğrenim gören çocuklarının yurt veya yatılı okuma imkanı
olmadığı veya parasız yatılı olan okullar hariç, yabancı dil ağırlıklı orta öğretim kurumları ile meslek lisesinde
öğrenimde bulunan çocuklarının bu durumlarını belgelemeleri halinde, atanmak istediği ilde ihtiyaç bulunma-
sı ve kadro durumunun uygun olması halinde, ikinci bölge hizmetini aksatmamak kaydıyla okulun bulunduğu
il veya dengi bir okulun bulunduğu illerden birine yer değiştirmek suretiyle ataması yapılabilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın