375 Sayılı KHK Nedir ?Kamu Görevinden Çıkarma

Bu arada bir çok polis arkadaşımızdan gelen maillere göre hiç bir bilgileri olmadan kendilerine gelen 375 sayılı KHK içerikli bir savunma yazısı ile savunmaları istenmekte. Kamu görevinden çıkarma, 375 sayılı KHK ya göre memurun bir daha kamu görevinde istihdam edilemeyecek şekilde ilişiğinin kesilmesi olarak tanımlanabilir.

Son 4 yılda bir çok memur OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarılmışlardır. Bu şekilde kamu görevinden çıkarılanlar 685 sayılı KHK ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurmuşlardır. Buradan olumsuz cevap almaları halinde ise idare mahkemelerinde iptal davası açmışlardır.

Bu KHK nın Geçici 35.maddesine göre, terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı oldukları değerlendirilen memurlar çalıştıkları kurumun bağlı bulunduğu Bakan Onayı ile kamu görevinden çıkarılmışlar ve çıkarılmaya da devam edilmektedir.

BU FORUMDAN KONUYU DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ.

Şimdi konu ile ilgili bizimle iletişime geçen arkadaşlarımızdan bir tanesinin uzmanlardan edindiği şu kısma geçelim. Ve üyelerimizden gelen şu görseli de ekleyelim.

Tüm polislerinde dahil olduğu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çıkarma için;

Disiplin cezası gerektiren fiilin Kanun maddesinde belirtilmesi,
Disiplin cezası gerektiren fiil disiplin amirlerince öğrenildikten sonra derhal soruşturmaya başlanması,
Bu çerçevede soruşturma oluru verilmesi ve soruşturmacı atanması,
Soruşturmacının hakkında disiplin soruşturması yaptığı memurun leh ve aleyhindeki delilleri toplaması,
Bu işlemleri yaptıktan sonra bir disiplin soruşturma raporu düzenlemesi,
Disiplin soruşturma raporunda memurun hangi fiili işlediği ve fiilin hangi cezayı gerektirdiğinin açık bir şekilde ortaya konulması,
Disiplin amiri tarafından memurun son savunmasının alınması veya 657 sayılı Kanunun 129.maddesinde belirtilen hakların tanınması ve
Yüksek Disiplin Kurulu tarafından memur hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi gerekir.


Yukarıdakilere göre Devlet Memurluğundan çıkarma cezası verilecek memur için usulen güvencelerdir. Bunlardan birine uyulmaması disiplin cezasının iptal edilmesine olanak sağlamaktadır.

Ancak bize iletilen bilgilere göre 375 sayılı KHK ya kamu görevinden çıkarmada, bütün bu usuli güvenceler dikkate alınmamaktadır. Memurun terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı olduğu yönünde kurumlarında kurulacak Komisyonca bir değerlendirme yapılması yeterli görülmektedir. Bu değerlendirmeden sonra savunma hakkı(savunma istem yazısında bulunması gereken unsurlara aykırı) tanınarak memur hakkında kamu görevinden çıkarma cezası verilmektedir.

Peki 375 sayılı KHK ile Kamu Görevinden Çıkarma Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme Hangisidir ?


Kamu görevinden çıkarma işlemine karşı bu işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılabilir. Görevli mahkeme İdare Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 33/2.maddesine göre memurun son görev yaptığı yer idare mahkemesidir. Husumet Bakanlığa yöneltilir. Örneğin, memur EGM de çalışıyor ise davalı EGM’dir, memur Sağlık Bakanlığına bağlı olarak çalışıyorsa burada davalı Sağlık Bakanlığı’dır.

İdare Mahkemesi’ne dava nasıl açılır ?

İdari davalar, Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi başkanlıklarına hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle açılır. İdare Mahkemesi’ n de açılan, idari davalarda hazırlanan dilekçelerde bulunması gereken hususlar 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’n da yer almaktadır.

Dava dilekçeniz de bulunması gerekenler; Adınız soyadınız, T.C. kimlik numaranız, açık adresiniz. Karşı tarafın adı, adresi. Mümkün olduğunca açık ve öz şekilde yazılmak kaydıyla, davanızın konusu, davayı açma nedeniniz, talebiniz, yasal dayanaklarınız, delilleriniz. Dava konusu işlemin tarafınıza yazılı bildirim tarihi. Vergi davalarında davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının türü ve yılı tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası. Varsa dava konusu ile ilgili içtihatlardır.

1 geri izleme / bildirim

  1. 657 DMK Devlet Memurluğundan Çıkarılma – Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın