Devlet Memurları Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı, Memur Youtube’dan Gelir Elde Edebilir mi ?

Bu  başlığa geldiyseniz www.polis365.com olarak bizim bilgiye önem veren kullanıcımız size şöyle izah edelim, Kolluk kuvvetleri olarak  yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre her kolluk kuvvetinin öğrenmesi ve bilmesi gereken ; 657 sayılı Devlet memurları kanunun 28. Maddesinde belirtilen bir konudur. Madde şu şekildedir.

Madde 28 – Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

(1) Yeniden düzenleme son cümle: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.


(Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile

(1) ; Yeniden düzenleme: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla vey a Cu m h u r b a şk a n lığı ka r a r n a m esiy le kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

2)Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Memur, youtube kanallarından gelir elde edebilir mi?

Polis Devlet memurları (657 S. D.M.K. göre) YouTube kanalı oluşturabilir mi? Oluşturduğu bu kanaldan gelir elde edebilir mi? Elde ettiği gelirden vergi vermek zorunda mıdır?

Madde 8 – Devlet memurları, resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Devlet memurlarının iş birliği içinde çalışmaları esastır.

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:

Madde 28 -Memurlar Türk Ticaret Kanunu’na göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.

Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin cezalarını düzenleyen 125. maddesinin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını düzenleyen D bendinin h ve j fıkraları aşağıdaki şekildedir.

“h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak

j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,”

Yukarıdaki maddelere göre devlet memurlarının kazanç getirici faaliyetlerinin aşağıdaki şartları taşıması durumunda hukuka aykırılık içermez.

a. Resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güvene layık olmayan davranışlar gösterilmemesi

b. Mesai saatleri dışında olması

c. Ticari kazanç kapsamında olmaması, tacir ve esnaf sayılmayı gerektirecek faaliyet olmaması, ticari şirketlerde ticari mümessil ve ticari vekil olmaması, kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olmaması

d. Herhangi bir sözleşme ile bir işverene bağlı olarak çalışılmaması

e. Sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi

f. Ofis, büro ve benzeri yerler açılmaması

g. Çalıştığı kurumun engelleyici mahiyette özel bir hükmünün bulunmaması

Devlet memurları zirai faaliyette bulunabilmekte, kira geliri elde edebilmekte, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında gelir elde edebilmektedir.

Youtube kanalı oluşturmanın başlı başına yasak kapsamında değerlendirilemez. Bu noktada kanal içerikleri itibariyle resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güvene layık olmayan davranışlar gösterilmemesi önemlidir. Buradaki sorun kanaldan gelir elde edilmesidir. Söz konusu gelir “ticari vergi kaydı” gerektirecek boyutta ise otomatik olarak yasak kapsamına girmektedir. Ticari vergi kaydı için gelirin süreklilik arz etmesi ve Maliye Bakanlığının belirlediği limitin üzerinde olması gerekmektedir. Bir sorun yaşamamak için Maliye Bakanlığından bu konuda bir mukteza talep edebilirsiniz.

Yasak kapsamında olmayan gelirlerin de süresinde beyan edilmesi gerekmektedir. Gerek yasak kapsamında kazanç getiren faaliyette bulunmak gerekse de yasak kapsamında olmayan kazanç getirici faaliyetlerden elde edilen gelirin mal bildiriminde bildirilmemesi kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerdir.

Arabasını veya evini kiraya verebilir mi?

Devlet memurunun aracını veya evini kiraya vermesi, Türk Ticaret Kanunu‘na göre, (tacir) veya (esnaf) sayılmayı gerektirecek bir ticari faaliyet sayılmadığı için 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki yasak kapsamında değildir. Bu nedenle aracını veya evini kiraya verebilir. Ancak, uygulamada bazı amirler ve memurlar aracını kurumlarına hizmet veren araç firmalarına kiraya verme gibi etik dışı davranışlar sergileyebiliyor ve kurumları da bu araçları firmalardan kiralayarak hizmet aracı olarak kullanabiliyor. Örnek vermeyelim zira yapanlar kendilerini biliyorlar. Zira amacımız ahlaksızları deşifre etmekten ziyade kendi çapımızda azda olsa kötülüğü önlemeye çalışmaktır.

Memurlar radyo veya televizyon programı yapabilir mi?

Devlet memurunun TRT Ankara Radyosu’nda program yapmasının 657 sayılı Kanun’un yukarıda yer alan maddelerinde belirtilen ve diğer hükümlerine riayet edilerek, söz konusu faaliyetin 5846 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi, mesai saatleri dışında icra edilmesi, bu faaliyetten ticari kazanç sağlanmaması, herhangi bir akit ile işverene bağlanılmaması ve sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi halinde mümkün olabilecektir. (23/01/2014 tarihli ve 197 sayılı görüş)

Memurlar albüm çıkarabilir mi?

657 sayılı Kanun’a tabi personelin müzik ve televizyon projelerinde yer almasının; mezkur kanunun 28’inci maddesinde belirtilen davranış biçimine uyulması, söz konusu faaliyetin mesai saatleri dışında icra edilmesi, bu faaliyetten 5846 sayılı Kanun kapsamında elde edilen mali haklar haricinde herhangi bir ticari kazanç sağlanmaması, herhangi bir akit ile işverene bağlanılmaması, sosyal güvenlik kuruluşlarından biriyle ilişkilendirilmemesi ve de bu faaliyetin hukuki statüsü ve ilgili mevzuatı bakımından yukarıda yer verilen madde hükmünde belirtilen yasaklar haricinde bir faaliyet olarak değerlendirilmesi halinde mümkün olabilecektir. (21/01/2014 tarihli ve 23850 sayılıgörüş)

Memurlar borsada hisse senedi alım satımı yapabilirler mi?

657 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinden anlaşılacağı üzere, devlet memurlarının yönetim kurulu üyesi, denetçi veya her ne şekilde olursa olsun şirket personeli olarak anonim şirketlerde görev almaları yasaklanmış olmakla birlikte, genel olarak anonim şirketlerde ve halka açık anonim şirketlerde hisse senedi sahibi olmalarına ilişkin herhangi bir yasak bulunmamaktadır.

Hisse senedi sahipliği, şirketin kuruluşundan sonra hisse senedi devralmak veya sermaye artışına iştirak etmek suretiyle olabileceği gibi şirketin kuruluşunda kuruluş sermayesinin bir bölümüne iştirak etmek suretiyle de olabilmekte, anonim şirketlerde kuruluştan veya sonradan hisse senedi sahibi olmak, hisse senedi sahibine tacir ve esnaf niteliğini kazandırmamaktadır.

Bu itibarla, devlet memurlarının herhangi bir görev almamaları kaydıyla genel olarak anonim şirketler ile halka açık anonim şirketlerde pay sahibi olmalarına yasal bir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla memurların borsada hisse senedi alım satımı ticari kazanç getirici faaliyet kapsamında değildir. ( 02/01/2014 tarihli ve 24719 sayılıgörüş)

Memurlar unvanlarını ve kurumlarını kitaplarında kullanabilir mi?

Gizli bilgileri bulundurmamak koşuluyla, devlet memurunun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında her türlü eser çıkarabileceği değerlendirilmekle birlikte, 657 sayılı Kanun’da devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun adının kullanılması hususunda herhangi bir yasal engel bulunmamakta olup, bu tür faaliyetler 657 sayılı Kanun’a ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemektedir.

Memurlar köşe yazarlığı yapabilir mi?

Yani Devlet memuru olarak görev yapan personelin; bir gazetede hizmet akdine bağlı olarak köşe yazarlığı yapamayacağı, 657 sayılı Kanun’un ödev ve sorumluluklar ile yasaklara ilişkin hükümlerine riayet etmek kaydıyla 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser çıkarabileceği, mezkur kanun kapsamında eser çıkarmasının disiplin suçu sayılmayacağı değerlendirilmektedir.

Devlet memuru olarak görev yapan personelin dergide “bir hizmet akdine bağlı olarak” köşe yazarlığı yapamayacağı ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Basına bilgi veya demeç verme” başlıklı 15’inci maddesine aykırılık teşkil edecek nitelikte bilgi açıklamamak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser çıkarabilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir. İnternet sitelerinde yazılan yazılar da bu kapsamdadır.

Bilinmeliki, Ancak, yazılan yazıların eser niteliğinde olup olmadığı, herhangi bir siyasi parti; kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef alıp almadığı, gazete sahibi gerçek veya tüzel kişilerle sözleşmeye dayalı bir ilişki içerisinde olup olmadığı hususları dikkate alınarak konunun memurların çalıştıkları kurumlarca değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konunun bam telini yazıların içeriği ile hizmet akdine dayalı olup olmadığı oluşturmaktadır.

Başkalarına ait şirketleri vekaleten yönetebilir mi?

… Valiliği İl Eğitim Denetmenliği tarafından yürütülen inceleme esnasında öğretmen… ‘ın, kızına ait …Eğitim Gereçleri Ofis Mobilyaları İnşaat ve Dekorasyon Ticaret Limited Şirketi’ne ait işleri vekaleten yürütebilir mi?

Bu bağlamda 657 sayılı Kanun’un 28’inci ve 125’inci maddesi ile 6098 sayılı Kanun’un 551’inci maddesi birlikte değerlendirildiğinde; noterden tasdikli vekaletname örneğinde …’ın, … Eğitim Gereçleri Ofis Mobilyaları İnşaat ve Dekorasyon Ticaret Limited Şirketi’nin işlemleriyle vekil tayin edilmesi, ilgili memurun ticari vekil gibi değerlendirilmesi sonucunu doğurmakta olup; bu durumda ilgilinin ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyette bulunma yasağını ihlal ettiği ve 657 sayılı Kanun’un 125/D-h bendinde yer alan; ticaret yapmak veya devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak” hükmüne göre cezalandırılması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Bu konuda dikkatli olmak gerekir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın