EGM İl Disiplin Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu Nedir ?

 Bu  başlığa geldiyseniz www.polis365.com olarak bizim bilgiye önem veren kullanıcımız size şöyle izah edelim, Kolluk kuvvetleri olarak  yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre her kolluk kuvvetinin öğrenmesi ve bilmesi gereken ;Emniyet Teşkilatında disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere oluşturulan Disiplin Kurullarının toplanma, görüşme ve karar verme esas ve yöntemleri ile yetkili disiplin kurullarının oluşturulmaması durumunda uygulanacak kurallar ve bu konulara ilişkin öteki hususlar aşağıdaki yönetmelikte belirlenmiştir.

Peki İl Polis Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur?
İl polis disiplin kurulları, vali yardımcısının başkanlığında aşağıdaki kişilerin katılımıyla oluşur:

-İl hukuk işleri müdürü, bulunmadığı durumda il hukuk işleri şube müdürlüğünün bağlı olduğu vali yardımcısı.

-Emniyet müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulunmadığı durumda il emniyet kuruluşunda emniyet müdüründen sonra gelen en yüksek rütbeli, rütbelerde eşitlik varsa daha kıdemli amir.
-Asayiş şube müdürü.
-Personel şube müdürü.

İl Polis Disiplin Kurulu Kimlere Hangi Cezaları Verebilir?
-İl polis disiplin kurulları, kuruldukları il emniyet kadrosundaki;

-Polis memurları, çarşı ve mahalle bekçileri ile emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki memurlara bütün disiplin cezalarını,
-Komiser yardımcısı, komiser ve baş komiserlere meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını verebilir.

İl Polis Disiplin Kurulunca Verilen Kararlar Nasıl Kesinleşir?
İl disiplin kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılırlar.

İl polis disiplin kurulunun verdiği meslekten çıkarma cezası dışındaki kararları valinin onayıyla; meslekten çıkarma cezası kararları valinin önerisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir.

İl polis disiplin kurulunca verilen ve vali tarafındann uygun görülmeyen kararlar Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplinn Kurulunca kesin karara bağlanıır.

İl Polis Disiplin Kurulunca Verilen Cezalara İtiraz ve Dava Nasıl Açılır?
Bu bağlamda Disiplin kurulları kararlarına karşı idari itiraz imkanı bulunmamaktadır. 7068 sayılı Kanunun 30/5 maddesi “disiplin kurullarının verdiği disiplin cezalarına karşı ancak idari yargı yoluna başvurulabilir” hükmünü taşımaktadır. Doğal olarakİdari itiraz hakkı tanınmadığından ve yalnızca idari dava yoluna başvuru olabildiğinden kişinin işini, mali ve sosyal haklarını kaybetmesi gibi kendisi ve ailesi için son derece olumsuz sonuçlara yol açabilecek disiplin kurulu kararlarına karşı idare mahkemeye dava açılabilir, açılmalıdır, açınız. Aşağıdaki konuda detaylı bilgiler mevcuttur.

İl Polis Disiplin Kurulu Kararı İptal Kararı
Danıştay 5. Dairesi’nin 20.12.2018 tarihli, 2016/17723E. ve 2018/18645K. sayılı kararında; idare hukukunun yargısal denetiminin tesis edildiği tarihteki mevzuata göre yapılması ancak lehe kanun uygulamasının disiplin cezaları yönünden de uygulanması gerektiğinden bahisle Valilik İl Polis Disiplin Kurulu kararının iptali yönünde karar vermiştir. Yani bu kararlara itiraz edebilir.

Bu bağlamda Meslekten çıkarılmaya yönelik son savunması alınan bir memur hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca görüş ve karar sunulur. Bakan onayı ile memurun memuriyetine son verilebilir.

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu:

Oluşumu şu şekildedir:

-Bakan Yardımcısı başkanlığında,

-Emniyet Genel Müdürü veya Yardımcısı

-İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı

– İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü

-Hukuk Hizmetleri Genel Müdürünün katılımı ile oluşur.

Yetkileri şu şekildedir:

-Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında, hangi sınıf ve derecede olursa olsun Devlet memurluğundan çıkarma cezasını,

– 1’inci, 2’nci ve 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürleri hakkında meslekten çıkarma cezasını vermeye yetkilidir.

-Bilinmelidir ki İl polis disiplin kurullarınca polis memurları hakkında verilen ve Valinin önerisi üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kuruluna intikal eden meslekten çıkarma kararları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının meslekten çıkarma kararlarından Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyaları kesin karara bağlar.

-Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarınca verilen ve Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararları kesin karara bağlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu:

Oluşumu şu şekildedir::

-Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında,

-Bakan tarafından görevlendirilen iki emniyet genel müdür yardımcısı.

-Teftiş Kurulu Başkanı.

-Birinci Hukuk Müşavirinin katılımı ile oluşur.

Yetkileri şu şekildedir:

Bilinmelidir ki Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu, emniyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan;

-Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki Emniyet Amiri ve 4. Sınıf Emniyet Müdürlerine meslekten çıkarma cezasını,

-Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki 1’inci, 2’inci ve 3’üncü Sınıf Emniyet Müdürleri hakkında durdurma cezaları ile daha alt cezaları, vermeye yetkilidir.

-İl polis disiplin kurullarınca polis memurları hakkında verilen ve valinin önerisi üzerine intikal eden meslekten çıkarma kararları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu ile eğitim ve öğretim kurumlarındaki polis disiplin kurullarının meslekten çıkarma kararları Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir.

-Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararları, Bakanın onayıyla kesinleşir.

-İl polis disiplin kurulunca verilen ve vali tarafından uygun görülmeyen kararları Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu kesin karara bağlar.

Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu:

Oluşumu şu şekildedir:

   Personel işleriyle görevli genel müdür yardımcısı başkanlığında,

   -Personel Daire Başkanı.

-Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendirilecek bir polis başmüfettişi.

-Emniyet Genel Müdürünce görevlendirilecek bir daire başkanı.

-Hukuk Müşavirliğinde görevli hukuk müşavirleri arasından Emniyet Genel Müdürü tarafından görevlendirilecek bir hukuk müşavirinin katılımı ile oluşur.

Yetkileri şu şekildedir:

Bilinmelidir ki Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu, emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından;

-Genel Müdürlük, il, eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki Emniyet Amiri ve 4. Sınıf Emniyet Müdürlerine meslekten çıkarma cezası dışında kalan diğer disiplin cezalarını,

-İl emniyet kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkarma cezasını,

-Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile eğitim ve öğretim kurumları kadrolarındaki komiser yardımcısı, komiser, başkomiserler ile Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevli polis memurları ve emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki memurlara bütün disiplin cezalarını

Bu bağlmda Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunun meslekten çıkarma dışındaki kararları Emniyet Genel Müdürünün onayıyla; meslekten çıkarma kararları Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü ve Bakanın onayıyla kesinleşir.-Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulunca verilen ve Emniyet Genel Müdürü tarafından uygun görülmeyen kararları Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulu kesin karara bağlar.

1 geri izleme / bildirim

  1. İdare mahkemesine dilekçe nasıl yazılır? – Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın