375 Sayılı KHK Geçici Madde 35 Nedir ? Ne Zaman’a Kadar Geçerlidir?

Bilindiği üzere 375 sayılı KHK kapsamında kamu görevinden çıkarma geçici 35. maddesi yasa dışı oluşumlarla ilgisi olduğu değerlendirilenlerin rütbelerinin alınması suretiyle kamu görevinden çıkarılmasına yönelik düzenlemeler içermektedir.

375 sayılı KHK ile ihraç etmek için;

  • Yazılı olarak soruşturma başlatma
  • Soruşturmacı görevlendirme
  • Bilgi/belge toplama
  • Soruşturmanın gizliliği
  • Savunma hakkı
  • Teklifin somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilmesi gerekmektedir.

Peki Ne zaman’a Kadar Geçerli bu 375 KHK geçici 35. Madde?

Geçici madde 35 in G Maddesinde bu işlemlerin 3 yıl süreyle yapılacağı belirtilmektedir.

Yani Geçici Madde 35- (Ek: 25/7/2018-7145/26 md.) İbaresinden anlaşılacağı üzere 25.07.2018 tarihinde yayınlanan bu madde ile ilgili işlemler 25.07.2021 tarihine kadar devam edecektir.

G) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya
Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değer-
lendirildiği için görevden uzaklaştırılanlar veya açığa alınanlar hakkında ilgili mevzuatta yer alan;
a) Soruşturmaya başlama süresi uygulanmaz.
b) Disiplin soruşturması sebebiyle görevden uzaklaştırma süreleri bir yıl olarak uygulanır
ve bu süre ilgisine göre ilgili bakan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu veya
ilgili kurul onayıyla bir yıla kadar uzatılabilir.
c) Adli soruşturma ve kovuşturma sebebiyle görevden uzaklaştırma veya açığa alma işlemlerinde değerlendirme süreleri uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kuru-
lunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya
gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle haklarında
görevden uzaklaştırma veya açığa alınma işlemi tesis edilen ve ilgili mevzuatında yer alan süreleri
dolan kamu görevlilerinin durumu, işlemi tesis eden makamca en geç üç ay içinde gözden geçiri-
lir ve yeniden bu fıkra hükümlerine göre karar verilir. Karar verilinceye kadar, herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın görevden uzaklaştırma veya açığa alınma tedbirlerinin uygulanmasına devam
olunur.

Bu maddenin (A) ve (B) fıkraları uyarınca haklarında işlem tesis edilecek olanlara yedi
günden az olmamak üzere ilgili kurum tarafından uygun vasıtalarla savunma hakkı verilir. Verilen
süre içinde savunmasını yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

1 geri izleme / bildirim

  1. Değerlendirme Komisyonu 375 KHK dan ihraç eder mi? | Kolluk Kuvvetleri

Bir yanıt bırakın