Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu

02.02.2020
Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu

Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçu; özel bir yasa olan 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu’nda düzenlenen şekli suçlardandır. Yani, bulundurma, taşıma veya satın alma hareketlerinin yapılması suçun tamamlanması için yeterli olup ayrıca bir zarar meydana getirilmesi veya yarar sağlanması şart değildir.Uygulamada, bu suçlara “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu” denilmektedir.

6136 sayılı kanuna göre suç teşkil eden fiiller şunlardır:

 • Ruhsatsız Silah veya Mermi Bulundurma (6136 sayılı yasa m.13),
 • Ruhsatsız Silah veya Mermi Taşıma (6136 sayılı yasa m.13),
 • Ruhsatsız Silah veya Mermi Satın Alma (6136 sayılı yasa m.13),
 • Bulundurma Ruhsatlı Silah veya Diğer Aletleri Taşıma (6136 sayılı yasa m.13),
 • Bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satmak, satmaya aracılık etmek, satın almak, taşımak veya bulundurmak (6136 sayılı yasa m.15).

Silah veya merminin bireysel ihtiyaç için değil de ticari amaçla satın alınması, satılması, nakledilmesi, başka bir ülkeden Türkiye’ye sokulması “silah ticareti veya kaçakçılığı suçu” hükümlerinin uygulanmasını gerektirir.

Ruhsatsız Silah Bulundurma, Taşıma veya Satın Alma Suçunun Cezası (6136 Sayılı Kanun m.13)

Ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma suçunun cezası şu şekildedir:

Bir Adet Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçunun Cezası: Bir adet ruhsatsız silahı ev veya işyerinde bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/3). Bir adet silah bulundurulmasına rağmen;

 • Silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerleri olması suçun cezası 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/2).
 • Nitelik bakımından vehamet arz eden bir silah olması halinde de suçun cezası 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/2).

Ruhsatsız Silah Taşıma, Satın Alma veya Birden Fazla Ruhsatsız Silah Bulundurma Suçunun Cezası: Bir veya birden fazla silahı taşıma veya satın alma fiili ile birden fazla silahı bulundurma suçunun cezası aynı fıkrada düzenlenmiştir. Buna göre, bir veya birden fazla silahı taşıma veya satın alma suçu ile birden fazla silahı bulundurma suçunun cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/1).

 • Silahların sayı veya nitelik bakımından vehamet arz etmesi halinde faile verilecek ceza 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/2).
 • Taşınan, satın alınan veya bulundurulan silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerleri olması halinde, suçun cezası 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/2).

Ruhsatsız Mermi Bulundurma, Taşıma, Satın Alma Suçu ve Cezası (6136 Sayılı Yasa)

Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı olanlara, ihtiyaçları nedeniyle yıllık belli miktarda mermi verilmektedir. Bu mermilerin silah ruhsatı olmayanlara devredilmesi 6136 sayılı Kanunun 9. maddesi ile yasaklanmıştır. Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı olan kişilere tanınan mutat miktarda (olağan miktarda) mermi sahibi olma hakkı dışında mermi satın almak, bulundurmak veya taşımak suçtur (6136 sayılı Kanun m. 13).

Ruhsatsız mermi bulundurma veya taşıma suçunun ispatı; ele geçirilen mermilerin patlatılarak sağlamlıklarının test edilmesiyle anlaşılır. Elde edilen mermilerin sayısına göre faile verilecek cezanın belirlenmesi için aşağıda açıkladığımız yasal miktarda merminin patlatılarak test edilmesi gerekir. Örneğin, evinde 80 mermi ele geçirilen bir kimsenin mahkum edileceği cezanın belirlenmesi için en az 51 merminin sağlam olduğunun test edilerek belirlenmesi gerekir. Çünkü, aşağıda açıkladığımız üzere 51-250 arası mermi bulundurmanın cezası aynıdır. Örnek olayımızda; yapılan test neticesinde sağlam mermi sayısının en fazla 50 olduğu tespit edildiğinde, faile 6136 sayılı yasanın 13/4 maddesi gereği daha az ceza verilecektir.

Yargıtay 6136 sayılı Kanun’un 13. maddesinin uygulamasına yönelik olarak mermi sayısına göre “ruhsatsız mermi bulundurma suçu” nedeniyle failin hangi fıkraya göre cezalandırılacağını dört kategoriyle şu şekilde belirlemiştir:

 • Pek Az Sayıda Mermi Bulundurma Suçu: Pek az sayıda mermiden kastedilen, 50 ve daha az sayıda ruhsatsız mermi bulundurulmasıdır. Pek az sayıda mermi bulundurulması halinde faile 6 aya kadar hapis ve 100 kadar adli para cezası verilecektir (6136 sayılı Kanun m.13/4). Suçun ceza alt sınırı belirlenmediği için hapis cezasının alt sınırı 1 ay (TCK m.49/1), adli para cezasının alt sınırı 5 günden (TCK m52/1) az olamaz.
 • Mutat Sayıda Mermi Bulundurma Suçu: “Mutat sayıda mermi bulundurma” kavramından kastedilen, 51-250 adet arası merminin ruhsatsız bulundurulmasıdır. 6136 sayılı Kanun, mutat sayıda merminin bir adet silahla ev veya işyerinde bulundurulması halinde faile 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 kadar adli para cezası verilmesini öngörmektedir (6136 sayılı Kanun m.13/3). Ancak, Yargıtay 8. Ceza Dairesi silah bulundurmaksızın sadece 51-250 arasında mermi bulunduran faillerin de aynı fıkra (md.13/3) çerçevesinde 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 kadar adli para cezası ile cezalandırılması gerektiğini içtihat haline getirmiştir.
 • Mutat Olmayan Sayıda Mermi Bulundurma Suçu: Mutat olmayan sayıda mermi bulundurma veya satın alma, 251-5000 arası merminin ruhsatsız bulundurulması anlamına gelmektedir. 251-5000 arası mermiyi bulunduranlar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına hükmolunur (6136 sayılı Kanun md.13/1).
 • Sayı veya Nitelik Bakımından Vahim Miktarda Mermi Bulundurma Suçu: Vahim miktarda mermiden kastedilen 5001 ve daha fazla merminin bulundurulmasıdır. Mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde, fail hakkında 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 500 güne kadar adli para cezasına hükmolunur (6136 sayılı yasa md.13/2).

Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları: 6136 sayılı Kanunu’nun 4. maddesine göre; kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır. Bu maddede sayılan bıçakların ve diğer aletlerin satılması, satmaya aracılık edilmesi, satın alınması, taşınması veya bulundurulması 6136 sayılı yasanın 15. maddesine göre suçtur. Suçun cezası şu şekildedir:

 • Bıçak ve diğer aletleri bulundurma, taşıma, satma, satmaya aracılık etme suçunun cezası 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 25 günden az olmamak üzere adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun md.15/1).
 • Bu madde kapsamına giren bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre hükmolunacak cezalar yarıdan bir katına kadar artırılır (6136 sayılı Kanun 15/2). Bıçağın vahim nitelikte olup olmadığı Polis veya Jandarma Kriminal Laboratuarı ve Adli Tıp Kurumu’ndan ekspertiz raporu alınarak ispatlanır. Örneğin, muştalı-sustalı bıçaklar vahim nitelikte bıçak olarak kabul edilir. Yargıtay’a göre, 100 adetten fazla sayı bakımından vahim miktarda bıçak olarak nitelenmelidir.
 • Bir sanat veya mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunanların yapımına izin verilen bıçakları veya diğer aletleri veya benzerlerini kullanma amacı dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında birinci fıkradaki; o bıçak veya diğer aletlerin veya benzerlerinin sayı ve nitelik bakımından vahim olması halinde de ikinci fıkradaki cezalar hükmolunur (6136 sayılı Kanun 15/3).

Yasak Olmayan Bıçak ve Diğer Aletleri Sırf Saldırıda Kullanmak Amacıyla Taşımak Suçu: 6136 sayılı Kanuna göre yasak olmayan bıçak ve diğer aletleri, hal ve şartlara göre sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşıyanlar, 3 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır (6136 sayılı Kanun md.15/4). Bıçağın sırf saldırı amacıyla taşındığının olayın oluş şeklinden anlaşılması gerekir. Örneğin, bir kimsenin tezgahta duran yasak olmayan bir bıçağı alarak başkasını yaralaması veya öldürmesi halinde, fail bıçağı sırf saldırı amacıyla taşımamıştır, ani gelişen bir olayda bıçağı suç işlemek için kullanmıştır. Bu durumda faile sadece işlediği yaralama veya öldürme suçu nedeniyle ceza verilir. Ancak, evdeki bıçağı üzerine alarak husumetli olduğu kişiyi beklerken yakalanan kişinin bıçağı sırf saldırı amacıyla taşıdığı kabul edilerek 6136 sayılı Kanun’un 15/4 maddesine göre cezalandırılır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page