Alkollü Araç kullanma, Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma

Bu  başlığa geldiyseniz www.polis365.com olarak bizim bilgiye önem veren kullanıcımız size şöyle izah edelim, Kolluk kuvvetleri olarak  yaptığımız incelemelerde edindiğimiz bilgilere göre her kolluk kuvvetinin öğrenmesi ve bilmesi gereken ;Alkollü iken araç kullanma yeteneği zayıflamaktadır. Buna bağlı olarak belirli seviyeye kadar alkol almış kişiler sadece idari para cezası ve ehliyete el konulması cezası alırken belirli seviyenin üstünde alkol alarak araç kullanan kişiler ise TCK anlamında suç işlemiş sayılır. Belirtmek gerekir ki alkollü araç kullanan herkese yaptırım uygulanmaz. Bunun için kanunda belirtilen sınırı aşkın düzeyde alkol alarak araç kullanmış olmak gerekir.

Bilinmelidir ki Karayolları Trafik Kanunu uyarınca belirli seviye alkol almış kişiler idari para cezası ile cezalandırılır ve sürücü belgelerine el konulur. Bu sınır özel araç kullanan kişiler için 50 promildir. Alkol testi denetiminde kanında 50 promil ve üzeri alkol bulunan kişi idari para cezasına mahkum edilecek ve ehliyetine el konulacaktır.

Promil sınırı özel araç dışında kalan motorlu araçlar için 20’dir. Mesela ticari araç kullanan kişinin kanında 20 promilin üzerinde bir alkol seviyesi çıkarsa bu kişi idari para cezası ile birlikte ehliyetine el koyma yaptırımı ile karşı karşıya kalacaktır. İki durumda da promil miktarının üst sınırı 100 promildir. Sürücüye yapılan alkol testi sonucunda kanında 100 promilin üzerinde alkol çıkarsa bu kişi TCK m. 179’da yer alan trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu işlemiş olacak ve hakkında ceza yargılaması yapılacaktır. 100 promil alkol sınırını aşan sürücü için cezai süreç başlayacağı gibi ayrıca idari para cezası ve ehliyete el koyma yaptırımı da uygulanacaktır. Adli Tıp Kurumu, alkol alan kişinin kanındaki promil oranının her bir saatte %15’lik bir düşüş oranı takip edeceğini söylemektedir. Bu nedenle kişinin promil denetimine ne zaman yakalandığı da önemlidir.

  1. Defa alkollu arac kullanana 1228 TL, 2. Defa 1539 TL ve 3. Defa kullanana 2473 TL para cezasi uygulanır.

Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma suçu, alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunmasıyla meydana gelir (TCK md.179).

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı” başlıklı 48. maddesinin birinci fıkrasına göre, “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır”.

Şahıs alkolmetreyi üflemeyi redederse:

Maddede; bu maddelerin tespiti için kolluk tarafından teknik cihazlar kullanılacağı, yaralanmalı, ölümlü ya da kolluğun müdahil olduğu maddi hasarlı trafik kazalarında bu ölçümün zorunlu olduğu ifade edilmiş, bu ölçüme itirazın veya teknik cihazlarla ölçüm yapılmasına müsaade etmemenin gündeme geldiği hallerde ise, CMK m.75 (beşinci fıkra hariç olmak üzere) uyarınca kişiden kan, tükürük, idrar gibi örneklerin alınacağı belirtilmiştir.

KTK m.48/9’a göre; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmeyen sürücülere 2000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi iki yıl süreyle geri alınır”.

Bu madde uyarınca; kişinin kollukça ölçüm yapılmasını kabul etmemesi, idari para cezası ve sürücü belgesinin geri alınması gibi idari yaptırımları gündeme getirecektir.

Kişiye ilgili idari yaptırımın uygulanması ve ehliyetine el koyulup para cezasının kesilmesi neticesinde bu kişinin alkollü araç kullanıp kullanmadığının anlaşılması ve gerekirse ilgili idari ve cezai yaptırımların uygulanabilmesi için kişiye tıbbi müdahalede bulunulacağı da madde metninde belirtilmiştir.

‘’ Teknik cihaz ile yapılan ölçüme itiraz eden veya bu cihaz ile ölçüm yapılmasına müsaade etmeyen bu sürücüler, en yakın adli tıp kurumuna veya adli tabipliğe veya Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarına götürülerek uyuşturucu veya uyarıcı madde ya da alkol tespitinde kullanılmak üzere vücutlarından kan, tükürük veya idrar gibi örnekler alınır. Bu işlem bakımından 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 75 inci maddesi hükümleri, beşinci fıkrası hariç olmak üzere uygulanır. ‘’

Kişinin tabi tutulduğu ölçüme itiraz etmesi halinde de ilgiliden kan örneği alınacağı belirtilmiştir. Normun lafzında ‘’götürülerek’’ denildiğinden, itiraz için yaptırılacak teste de kolluk eşliğinde gidilmesi yahut kollukça yollandığını belirten bir belgenin mevcut olmasının gerekli olduğu anlaşılmaktadır. Lakin burada kişiye zorla tıbbi müdahalede bulunulmaması, kişinin müdahaleyi kabul etmemesi halinde itiraz hakkından vazgeçtiği yönünde bir yorum yapılması daha doğru olacaktır.

Karayolları Trafik Kanununa göre, 1 promilin üzerinde alkollü araç sevk ve idare eden sürücüler, TCK md.179’da belirlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu işlemiş olur (Karayolları Trafik Kanunu md.48/6).

TCK md.179’da yer alan her iki fıkra da kasten işlenen trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunun cezasını düzenlemektedir:

  • Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (TCK md.179/2-3). Alkollü veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanan kişiler de bu madde hükümleri gereği cezalandırılacaktır.
  • Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine müdahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olan kişiye 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilir (TCK md.179/1)

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçunun cezası da TCK md.180’de düzenlenmiştir:

  • Deniz, hava veya demiryolu ulaşımında, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye taksirle neden olan kimseye 3 aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın