Bunları biliyor musunuz? İdari soruşturmadaki haklarınız

09.09.2018
Bunları biliyor musunuz? İdari soruşturmadaki haklarınız

Disiplin Soruşturmalarında Devlet memuru hakkında “savunması alınmadan”disiplin cezası verilemez.

Disiplin Soruşturmalarında da “reddi muhakkik” “reddi bilirkişi” “reddi tanık” yapılabilir.


YORUM =Disiplin soruşturmasında muhakkik olarak atanan kişi için Hukuk İşleri Şube Müdürlüğüne dilekçe başvurusuyla reddi muhakkik talebinde bulunabilecektir… Bu diğer haklar için de aynı yol geçerlidir.


* Rapor tutan rütbeli personel ile muhakkik olarak atanan rütbelinin aynı rütbede yada muhakkikin bir üst rütbede olması gerektiği,rapor tutan rütbelinin bir alt rütbesinde olan kişinin muhakkik olarak atanamayacağını biliyor musunuz.


*Disiplin Cezalarında “Polis İl, Yüksek ya da Merkez Disiplin Kurulları” haricinde“resen ceza” olduğunu biliyor musunuz?


*Resen verilen Disiplin Cezaları”na karşı 7 (yedi) gün içinde ilgili “Disiplin Kurulu”nada “itiraz” edilebileceği, İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerininkendilerine intikalinden itibaren “30 (otuz) gün” içinde kararlarını vermek zorundaolduklarını…


*Resen Verilen Disiplin Cezaları” ya da “Disiplin Kurulu Kararı” Disiplin Cezalarına karşı 60 (altmış) gün içinde ilgili “İdare Mahkemesi” ne “itiraz” edilebileceği…


*Disiplin amiri, “Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması” cezalarında, suçu öğrendiği tarihten itibaren, “1 (bir) ay” içinde disiplin soruşturmasına başlatılmadığı takdirde zaman aşımı olduğu… DMK’ 127md.


*Disiplin amiri, “Meslekten Çıkarma, Memurluktan çıkarma ” cezalarında, suçu öğrendiği tarihten itibaren “6 (altı) ay” içinde disiplin soruşturmasına başlatılmadığı takdirde zaman aşımı olduğu…DMK 127 md.


*Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet “2 ( iki) yıl” içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımı olduğu…DMK 127. md.


*Disiplin amirleri, “uyarma, kınama ve aylıktan kesme” cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren “15 (on beş) gün” içinde vermek zorunda oldukları…DMK 126 Md


*Uyarma, kınama cezalarının da İdare mahkemesine itiraz edilebileceğini bilmelisiniz…


*Disiplin amirleri, “Kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna “15 (on beş)” gün içinde tevdi edilmesi gerektiği, Disiplin kurulu da, dosyayı aldığı tarihten itibaren “30 (otuz) gün “ içinde soruşturma evrakına göre kararını ceza alan memur ve diğer ilgililere bildirmesi gerektiği… Disiplin Kurulları ve disiplin amirliği yönetmeliğine göre.

*Disiplin soruşturmalarında, “Görevden uzaklaştırma;” ceza olmadığını, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbir olduğunu… DMK 137


*Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da olabileceğini..

Görevden uzaklaştırmaya yetkililerin; bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri, Atamaya yetkili amirler, illerde vali, ilçelerde kaymakam olduğunu, bunlar haricinde hiç kimsenin yetkisinin olmadığını, “tebliğ tebellüğ yapılmadan” silah ve/veya polis kimliğinin kimsenin alamayacağını… DMK 138. md.


*Memuru görevden uzaklaştırdıktan sonra memur hakkında derhal (10 gün içinde) soruşturmaya başlamayan, keyfi olarak veya garaz veya kini dolayısıyla butasarrufu yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan amirler, “hukuki, mali ve
cezai sorumluluğa tabi” olduklarını… DMK 139. md.


*Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının “3/2 (üçteikisi) ödenmesi” gerektiğini… DMK 141. md.


*Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı DMK sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam edebileceklerini.. DMK 141. Md.


*Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok “3 (üç) ay” devam edebileceği, Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılması gerektiği…


*Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir (Müfettişlerin görevinden uzaklaştırdıkları memurlar hakkında atamaya yetkili amir) ilgilinin durumunu her “2 (iki) ayda bir” inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar vermesi ve ilgiliye de yazı ile tebliğ edilmesi gerektiğini…


*Süre kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gündür. Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.


*İtiraz edilmeyen veya itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna gidilemez.


*Kaymakamlar tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı 7 gün içinde il valisine itiraz edilebilir.


*kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması, ihbar ve şikâyetlerde kişi ve/veya olay belirtilmesi zorunludur.


*Yukarıdaki fıkraya aykırı bulunan ihbar ve şikâyetler, Cumhuriyet başsavcıları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve durum, ihbar veya şikâyette bulunana bildirilir.

*Cezada takdir yetkisi hiyerarşik üste ve belli kurullara aittir.

*Ceza Uygulamada eşitlik ilkesi esas olup aynı eylemlerde bulunanlar aynı cezayı alırlar. Mesleki başarısı ve sicili iyi olanların lehine ceza uygulaması, bu ilkenin istisnasıdır.

*Aynı eylemden dolayı aynı kişiye birden fazla ceza verilemez.

*657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer almamasına rağmen, Danıştay 10. Dairesinin 14.11.1990 gün ve 1990/2547 sayılı kararında “haksız tahrik” hafifletici sebep sayılmıştır. Bu kararda,”Amirin ağır tahriki, hakareti ve dövme girişimi
üzerine, amirle memur arasında meydana gelen karşılıklı hakaret ve dövme olayından memurun meslekten çıkarılamayacağına” yer verilmiştir.


*T.C.Anayasasının 129. maddesinde, memurlara savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilemeyeceği, kuralı yer almıştır.

*Başbakanlığın 10 Ocak 2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesinde; “Devlet Memurları Kanununun 130 uncu maddesinde disiplin soruşturmalarında tanınan savunma süresinin 7 günden az
olmayacağı öngörülmüş olup, bu sürenin asgari süre olduğu hususu ile disiplin soruşturmasının konusu ve kapsamı da göz önüne alınarak, hakkında disiplin soruşturması yürütülen personele savunma hakkının kullanımına imkân verecek bir savunma süresi tanınacak; savunma süresi içinde ilgilinin talebi halinde idarece uygun görülecek ilave savunma süresi de ilgililere tanınabilecektir.”Savunma süresi için ek 7(yedi) gün talep edilebilir.


*5271 Sayılı CMK’ nın 206 maddesinin 2 paragrafının a bendinde kanunsuz olarak oluşturulan evrak delil olarak kullanılamaz maddesi gereğince Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinden elde edilen ve EGM siber suçlarla mücadele şubesi tarafından oluşturulan ekran çıktısının delil niteliği taşımadığı ve Facebook’ un yapılan yorumlarla ilgili IP adresini vermediğini ve oluşturulan belgenin delil niteliği taşımadığı ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, önceki 1 Ekim 2011’de yürürlükten kalkan Medeni Usul Kanunu yerine yürürlüğe giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda,
“Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller mahkeme tarafından bir vakıanın
ispatında dikkate alınamaz” hükmünün yer aldığı unutulmamalı…

BELKİDE EN ÖNEMLİSİ
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 124. – 136. maddeleri arası ve 237. maddesinin (b) bendi nin (20/06/1927 tarih ve 1108 sayılı, 30/06/1939 tarih ve 3656 sayılı, 28/02/1959 tarih ve 7244 sayılı kanunlarla bu kanunların ek ve tadilleri,
23 TEMMUZ 1965 TARİHİNDEN EVVEL VE SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN TEŞKİLAT
KANUNLARI ile diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri ve Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenleyen hükümler Genel Kadro Kanununun yürürlüğe girdiği ayın son gününden itibaren yürürlükten kalkar”) açık olduğu yani Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğünün bu kanun maddesi ile hükümsüz yani DMK ya aykırı olduğu için yok hükmünde olduğu ve verilen cezaların tümünün iptal edilmesi gerektiği….

Kaynak polis mevzuat sayfası

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page