Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

18.07.2018
Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

Ceza kovuşturmasının belirli sakıncalarına karşı suçtan zarar göreni korumak için bazı suçlarda ceza muhakemesinin yapılabilmesi adına kanunla şart öngörülmüştür. Ceza kovuşturmasının başlayabilmesi için gereken bu şarta şikayet denir. Ceza soruşturmasının başlayabilmesi adına müştekinin şikayeti aranacak olup savcılık tarafından re’sen soruşturma şikayete bağlı suçlarda başlatılmamaktadır. Örneğin, cinsel dokunulmazlığa karşı bazı suçlarda olayın duyulmasını önlemek ve mağdurun onurunu korumak ve şikayet sürecini talebine bırakmak, mala zarar verme suçlarında failin zararının tazmin edilmesi veya fail ile şikayetçi arasında yakın akrabalık ilişkisinin söz konusu hallerde kişiler arasındaki özel alanlara müdahale etmemek gibi saiklerle bazı suçlardaki usul ayrılarak şikayete bağlı tutulmuştur.

Şikayete Bağlı Suç Nedir?
Yeni Türk Ceza Kanunu’nda şikayet ile ilgili düzenleme genel hükümler kısmında 73. maddede yapılmıştır. Bu maddede şikayete bağlı suçlarda zamanaşımı süresinden ve şikayete bağlı suçların özelliklerinden bahsedilmiştir. Bu madde kapsamında soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmak zorundadır. Bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Şikayete bağlı suçlar bakımından şikayet süresinin geçmesi ile başlatılan soruşturma sürenin kaçırılması nedeniyle kapatılır. Şikayete bağlı suçlarda şikayet süresinin başlangıcında, zamanaşımı süresini aşmamak kaydıyla şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği tarih esas alınır.

Şikayet hakkı olan birkaç kişi varsa birinin altı aylık süreyi geçirmesi diğer kişilerin şikayet hakkını etkilemez.

Kovuşturma yapılabilmesi şikayete bağlı olan suçlarda, suçtan zarar gören kişinin şikayetten vazgeçmesi davayı düşürür. Hükmün kesinleşmesinden sonra yapılan vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. Kanunda aksi öngörülen haller saklıdır.

Kamu davası sürecinde suçtan zarar görenin şikayetten vazgeçmesi kamu davasının devam etmesine engel değildir. Zira davanın yürütülmesi şikayete bağlı suç olmadığından devam edecektir. Şikayetten vazgeçtiği sırada ayrıca şahsi haklarından da vazgeçtiğini açıklarsa o zaman hukuk mahkemesinde de dava açamaz.

Birden çok kişi tarafından müşterek bir fiille işlenmiş suçlarda sanıklardan biri hakkında şikayetten vazgeçildiği takdirde diğer sanıklara olan şikayet hakkından da vazgeçmiş sayılır.

Şikayete Bağlı Suçlar Hangileridir?
Türk Ceza Kanunu bakımından soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar aşağıda sayılmıştır. İlgili suç tipleri bakımından salt aşağıdaki liste ile hareket edilmemesini kanunda yer alan düzenlemelerin güncel olarak kontrol edilmesini öneririz.

TCK madde 86/2. fıkrası hafif nitelikte Kasten Yaralama
TCK madde 102 Cinsel Saldırı
TCK madde 104/ 1. bendi Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
TCK madde 105 1. fıkrası Cinsel Taciz
TCK madde 106 Tehdit
TCK madde 116/1-2. fıkraları Konut Dokunulmazlığının İhlali
TCK madde 117 İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali
TCK madde 123 Kişilerin huzur ve sükununu bozma
TCK madde 125 Hakaret (TCK madde 125/3-a hariç),
TCK madde 132 Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
TCK madde 133 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
TCK madde 134 Özel hayatın gizliliğini ihlali
TCK madde 144 daha az cezayı gerektiren Hırsızlık
TCK madde 151 Mala Zarar Verme
TCK madde 155 Güveni Kötüye Kullanma
TCK madde 156 Bedelsiz Senedi Kullanma
TCK madde 159 Dolandırıcılık
TCK madde 160 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
TCK madde 209/1. fıkra Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması
kullanma hırsızlığı
Hırsızlık suçunun; Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde veya Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla İşlenmesi halinde
Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi hakkında
Yakın akrabalar arasında mala karşı işlenen suçlar

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

You cannot copy content of this page